Đề Thi Vietcombank 2018

Đề Thi Vietcombank 2018

ĐỀ THI VIETCOMBANK 2018

Đề Thi Vietcombank 2018

Đề thi Vietcombank đầy đủ tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉnh sửa và sắp xếp khoa học giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm tài liệu ôn thi vào Vietcombank


ĐỀ THI NGHIỆP VỤ
Câu 1: Thời hạn công khai báo cáo tài chính của các Đơn vị kế toán không sử dụng Ngân sách Nhà nước là bao lâu?


 • Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp báo cáo tài chính.
 • Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày nộp báo cáo tài chính.
 • Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nộp báo cáo tài chính.
 • Trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày nộp báo cáo tài chính.
Câu 2: Báo cáo Tài chính nào dưới đây thể hiện tính mất cân đối Tài chính:

 • Bảng Cân đối Kế toán
 • Báo cáo Kết quả hoạt động Kinh doanh
 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh Báo cáo Tài chính
Câu 3: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang được ghi nhận vào khoản mục nào trong Bảng Cân đối Kế toán?

 • Hàng tồn kho
 • Các khoản phải thu ngắn hạn
 • Tài sản dở dang dài hạn
 • Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
Câu 4: Lý do Ngân hàng yêu cầu Doanh nghiệp cung cấp BCTC trong 3 năm liên tiếp trước khi cho vay?

 • Đánh giá tư cách uy tín của Doanh nghiệp & Chủ Doanh nghiệp
 • Đánh giá tính khả thi của mục đích vay vốn so với khả năng tài chính
 • Đánh giá tính khả thi của phương án kinh doanh
 • Đánh giá lịch sử hoạt động & xu hướng hoạt động (nếu có) trong tương lai
Câu 5: Loại Báo cáo Tài chính nào mang tính chất tạm thời?

 • Bảng Cân đối Kế toán
 • Báo cáo Kết quả hoạt động Kinh doanh
 • Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
 • Tất cả đều đúng
Câu 6: Chỉ số EBITDA là gì?

 • Lợi nhuận (thu nhập) tính trên 1 cổ phiếu
 • Thu nhập trước lãi vay và thuế
 • Thu nhập trước thuế, trả lãi và khấu hao
 • Tất cả đều sai
Câu 7: Chỉ số Tỉ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROE phản ánh:

 • Một đồng vốn chủ sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng. ROE cao phản ánh hiệu quả sử dụng VSCH của DN là cao và ngược lại.
 • Một đồng doanh thu thuần tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận ròng. ROE cao phản ánh hiệu quả sử dụng doanh thu thuần của DN là cao và ngược lại.
 • Một đồng vốn chủ sở hữu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước thuế. ROE cao phản ánh hiệu quả sử dụng VSCH của DN là cao và ngược lại.
 • Một đồng doanh thu thuần tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận trước lãi và thuế. ROE cao phản ánh hiệu quả sử dụng doanh thu thuần của DN là cao và ngược lại.
Câu 8: Vòng quay Hàng tồn kho được xác định như sau:

 • Là thương số giữa Doanh thu thuần với Hàng tồn kho bình quân
 • Là thương số giữa Hàng tồn kho bình quân với Doanh thu thuần
 • Là thương số giữa Giá vốn với Hàng tồn kho bình quân
 • Là thương số giữa Hàng tồn kho bình quân với Giá vốn
Câu 9: Ý nghĩa của chỉ số Vòng quay Khoản phải thu?

 • Phản ánh khoảng thời gian trung bình từ khi DN xuất hàng đến khi DN thu được tiền về.
 • Phản ánh mức độ đầu tư vốn vào TSCĐ để tạo doanh thu.
 • Phản ánh khả năng doanh nghiệp tạo ra doanh thu từ việc các khoản phải thu.
 • Phản ánh mức độ đầu tư vào các Khoản phải thu để duy trì mức độ doanh số bán hàng cần thiết cho DN
Câu 10: Nếu doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu thì sẽ làm giảm:

 • Vốn chủ sở hữu
 • ROE
 • Lợi nhuận ròng
 • ROS
Câu 11: Doanh nghiệp tăng khả năng tự chủ tài chính, khả năng tự tài trợ khi: 

 • Tăng Vốn chủ sở hữu
 • Giảm Vốn chủ sở hữu
 • Tăng Nguồn vốn
 • Tăng Nợ phải trả
Câu 12: Loại hình công ty nào sau đây không có tư cách pháp nhân?

 • Công ty cổ phần
 • Công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Công ty 100% vốn nhà nước
Câu 13: Công ty trách nhiệm hữu hạn có quyền phát hành:

 • Cổ phiếu
 • Trái phiếu
 • Cổ phần
 • Tất cả đều đúng
Câu 14: Đối tượng nào không được coi là Chủ thể vay vốn theo Thông tư 39/2016 về hoạt động Cho vay của Tổ chức Tín dụng?

 • Công ty cổ phần
 • Doanh nghiệp tư nhân
 • Doanh nghiệp nhà nước
 • Hộ kinh doanh
 • A,B,C đều đúng
 • B,D đúng
 • Tất cả đều đúng
Câu 15: Kỳ kế toán đầu tiên đối với Doanh nghiệp mới thành lập tính từ thời điểm nào?

 • Tính từ đầu ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp
 • Tính từ đầu quý có ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp
 • Tính từ quý tiếp theo sau khi đăng được Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp
 • Tính từ khi có đăng ký kinh doanh
Câu 16: Mức thuế suất nào không được quy định trong Luật Thuế giá trị gia tăng?

 • 0%
 • 5%
 • 10%
 • 15%
Câu 17: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được kinh doanh bất động sản dưới hình thức nào sau đây:

 • Đối với đất nhận chuyển nhượng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 • Đối với đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì được đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng để cho thuê theo đúng mục đích sử dụng đất;
 • Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
 • Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;
Câu 18: Đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là bao nhiêu?

 • 35%
 • 49%
 • 50%
 • 51%
Câu 19: Khách hàng A đến mua hàng tại Doanh nghiệp B, với điều kiện A mong muốn chắc chắn sẽ nhận được hàng từ B, vì vậy, để bảo đảm giao dịch, B sẽ phải cung cấp cho A loại Bảo lãnh nào sau đây?

 • Bảo lãnh tạm ứng
 • Bảo lãnh thanh toán
 • Bảo lãnh bảo hành
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Câu 20: Thông tư 39/2016 về hoạt động Cho vay của Tổ chức tín dụng không quy định đối tượng vay vốn nào sau đây?

 • Doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam
 • Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại Việt Nam
 • Doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam, hoạt động tại Peru
 • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài
-------------
ĐỀ THI TIẾNG ANH

1. Not only _________ to determine the depth of the ocean floor, but it is also used to locate oil.

A. seismology is used
B. is seismology used
C. using seismology
D. to use seismology

2. Carbon dioxide ______ as one of the main contributors to the greenhouse effect. 
A. had identified
B. had been identified
C. has been identified
D. has identified

3. “Could you turn off the stove? The potatoes ______ for at least thirty minutes.” 
A. boiled
B. were boiling
C. have been boiling
D. are boiling

4. In no circumstances ______ on campus. 
A. smoking should be allowed
B. should allow smoking
C. we should allow smoking
D. should smoking be allowed

5. Adrian got surprisingly high grades in the final exam. He _____ his lessons very carefully 
A. would have revised
B. needn’t have revised
C. can’t have revised
D. must have revised

6. Only after she ______ from a severe illness did she realise the importance of good health. 
A. would recover
B. has recovered
C. had recovered
D. was recovering

7. Only one of our gifted students ______ to participate in the final competition. 
A. has been chosen
B. have been chosen
C. were choosing
D. chosen

8. The headmaster has decided that three lecture halls ______ in our school next semester. 
A. will build
B. will be building
C. are being built
D. will be built

9. ______, she continued to carry out her duties. 
A. No matter how poor her health
B. Despite her good health
C. Although in poor health
D. Although she is in good health

10. The education in Japan __________if the basic principles of education had not been taken into consideration.
A. would go down 
B. would have gone down
C. went down 
D. had gone down

11. She said to me that she to me the Sunday before.
A. wrote 
B. has written 
C. was writing 
D. had written

12. The manager came to see me and asked " ".
A. What other changes to the working conditions do you think we should make?
B. What other changes to the working conditions you think we should make?
C. If you think we should make other changes to the working conditions?
D. If other changes you think we should make to the working conditions

13. This is the village in________my family and I have lived for over 20 years.
A. which 
B. that 
C. whom 
D. where

14. Our new neighbors are quite nice ______ they are sometimes talkative.
a. despite
b. in spite of the fact
c. though
d. despite of

15. ………..will Mr Dennis be able to regain control of the company
A. Only by working hard
B. Despite his hard work
C. Only if he works hardly
D. With hard work

Các bạn tham gia group ôn thi tại đây nhé, nơi giải đáp thắc mắc và support:
======
KHÓA HỌC ÔN THI:
Quất ngay để full trang bị cho mình nhé : ))

Archive

Contact Form

Send