Đề Thi Tín Dụng BIDV Năm 2016

Đề Thi Tín Dụng BIDV Năm 2016

Đề thi BIDV đầy đủ tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉnh sửa và sắp xếp khoa học giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm tài liệu ôn thi vào BIDV.

ĐỀ THI TÍN DỤNG BIDV NĂM 2016

Đề Thi Tín Dụng BIDV Năm 2016

Đề thi gồm 2 phần: Anh văn & NV: trắc nghiệm toàn bộ
Anh văn: 60 câu/60p: ngữ âm, trọng âm, từ vựng, ngữ pháp, tìm lỗi sai, điền từ, đọc hiểu.
Nghiệp vụ: 65 câu/120p
- Phần 1: IQ: 10 câu
- Phần 2: Hiểu biết về BIDV, kiến thức xã hội: 10 câu
- Phần 3: vi mô, vĩ mô, chuyên ngành (TCDN, tín dụng,…)
- Phần 4: Bài tập lớn: 3 bài, mỗi bài 5 câu
======
- Ngày 7/3/2016 BIDV có sự kiện đổi mới gì về truyền thông, BIDV đi đầu trong lĩnh
vực: Bản tin BIDVTV được đăng trên các trang mạng xã hội.
- Ngày 4/3/2016 có sự kiện gì liên quan đến BIDV?
A. Chi nhánh BIDV tại Myanmar chính thức đi vào hoạt động
B. Được thành lập văn phòng đại diện tại Myanmar
C. Được Hội đồng cấp phép thành lập CN ngân hàng nước ngoài của Myanmar cấp
phép
D. Không có đáp án nào đúng
- Dịch vụ Internet Banking của BIDV cho phép làm gì:...
- 1 ông là giảng viên ĐH Luật về hưu, muốn mở công ty TNHH MTV có được không.
- Tìm thị giá trái phiếu biết lãi suất coupon 5%/năm, thời hạn 03 năm, Mệnh giá 1000,
lợi suất tới ngày đáo hạn là 8%/năm.
- Rủi ro nào không được đề cập trong Basel I: rủi ro vận hành - hoạt động (câu này em
sai, em chọn rủi ro thị trường, lúc đấy đã phân vân rồi hic)
- Ủy ban Basel ra đời nhằm mục đích gì?
- Thế chấp công bằng khác thế chấp pháp lý như thế nào?
- Chủ đầu tư nếu đầu tư dự án thì thời điểm hiêṇ taị phải trả 100 tr, cuố i năm 1 phải trả 500 tr đến năm 2 ước tính thu 100 tr từ năm thứ 3 tăng lên 10% duy trì trong vòng 10 năm. Tính thời điểm dư ̣ án hoà vốn ? A 2 B 4 C 6 D 8 năm
- Môṭ câu cho doanh thu thuần là 300, khoản phải thu là 150, 1 năm đươc̣ tính là 360
ngày. Tính số kỳ thu tiền trung bình?
======
BÀI TẬP LỚN TRẮC NGHIỆM
BÀI 1: Công ty mua 50 xe tải, trị giá 250tr/xe. Vốn tự có 30%, còn lại vay ngân hàng trong 4 năm, lãi suất 12%/năm gốc trả đều mỗi năm, lãi trả cuối mỗi năm theo dư nợ giảm dần.
Ngoài ra cho 1 bảng máy móc, tbi cộng lại trị giá 1390tr, quyền SDĐ 10 năm 1030tr.
Cho doanh thu, CP hàng năm. Khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 10 năm,
sau 4 năm bán TS giá trị thu đc bằng giá trị chưa KH.
LSCK bằng 12%/năm. Thuế TNDN 70%
1. Tính KH năm 3
2. Tính giá trị thu hồi đc khi bán TS
3. Tính lợi nhuận sau thuế năm 4
4. Tính dòng tiền năm 4 theo quan điểm tổng dự án.
5. Tính NPV theo quan điểm tổng dự án

BÀI 2: 1 DN xuất khẩu hàng hoá tổng giá tri ̣hơp̣ đồng là 15.200 tr thưc̣ hiêṇ vào 12/10/2015. bên xuất khẩu đặt coc̣ trước 3000tr phần còn laị đươc̣ thanh toán theo TTR 3 tháng sau. Để có được sản phẩm đơn vi ̣xuất khẩu phải bỏ ra các chi phí sau:
Chi phí NVL: 3850 (số này với chi phí công nhân em không nhớ chính xác lắm nhưng
tổng 2 cái là chuẩn anh nhé)
Chi phí công nhân sản xuất: 2070
Hao mòn TSCĐ: 2000
Chi phí khác: 500
Thuế TNDN 22%
10/07/2015 DN đề nghi ̣đươc̣ vay ngân hàng taị BIDV
- Có tài đảm bảo giá tri ̣10.000 đã đươc xác thưc
- Chủ DN có 2000 vốn tư ̣ có để thưc̣ hiêṇ dư ̣ án trên
Theo quy đinh NHTW chỉ đươc̣ phép cho vay tố i đa 70% giá tri ̣TSĐB
Hỏi:
- Lợi nhuâ n dự tính của dư án
- Ngân hàng cho KH vay tối đa là bao nhiêu?
- Thời gian nên cho KH vay là bao nhiêu
- Nếu hơp̣ đồng là bên NX thanh toán 100% giá tri ̣ theo TTR vào 3 tháng sau thì NH cho vay tối đa là bao nhiêu?

BÀI 3: NH cho KH vay 1,5 tỷ kỳ haṇ 72 tháng chia thành 24 kì trả nơ.̣ Gốc trả đều, lãi tính theo dư nợ còn lai từng kì. LS 16 %/năm
Hỏi:
- Số tiền gốc khách hàng phải trả sau 3 tháng đầu
- Số tiền lãi KH phải trả kỳ thứ 5
- Số tiền gốc và lãi KH phải trả kỳ thứ 15
- Giả sử kỳ thứ 12 ngân hàng giảm LS xuống 15,2%/ năm thì số tiền lãi kỳ thứ 20 KH phải trả là bao nhiêu.

Archive

Contact Form

Send