Đề Thi Tín Dụng Mbbank

Đề Thi Tín Dụng Mbbank

Đề thi tín dụng Mbbank đầy đủ tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉnh sửa và sắp xếp khoa học giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm tài liệu ôn thi vào Mbbank.

ĐỀ THI TÍN DỤNG MBBANK

Đề Thi Tín Dụng Mbbank

1. Khi tính toán dòng tiền hàng năm của dự án đầu tư, yếu tố nào được cộng (+) vào lợi nhuân sau thuế là
a. Khấu hao
b. Thuế VAT
c. Gốc vay ngân hàng
d. Lãi vay ngân hàng

2. Câu nào sau đây là đúng về đặc điểm của phương thức thanh toán chứng từ theo L/C trả chậm
a. Đơn vị nhập khẩu không thể nhận hàng mà chưa trả tiền cho đơn vị xuất khẩu
b. Đơn vị nhập khẩu có thể nhận hàng ma chưa trả tiền cho đơn vị xuất khẩu
c. Đơn vị xuất khẩu có thể nhận tiền mà chưa giao hàng cho đơn vị nhập khẩu

3.  Năm tố chất quan trọng của một chuyên viên quan hệ khách hàng là:
a. Hướng ngoại, thích thử thách, nhiệt tình , kiên nhẫn và sáng kiến
b. Trung thực, độc lập, giỏi lắng nghe, tự tin và linh hoạt
c. Thật thà, vui vẻ, tinh thần đồng đội, trung thực và nhạy cảm
d. Tất cả các đáp án trên đều đúng

4. Người bán hàng nên giới thiệu và trình bày về sản phẩm:
a. Sau khi biết chắc nhu cầu của khách hàng
b. Khi đang tìm hiểu nhu cầu của khách hàng
c. Khi được khách hàng hỏi về sản phẩm
d. Sau phần chào hỏi xã giao

5. Bốn kỹ năng cần thiết nhất của bán hàng là:
a. Lắng nghe, khai thác, trình bày, đàm phán
b. Trình bày, đàm phán, khai thác và chốt giao dịch
c. Lắng nghe, thuyết phục, lập kế hoạch và khai thác
d. Trình bày, đàm phán, khai thác và thuyết phục

6. Người chuyên viên QHKH giỏi là người:
a. Luôn mang lại giải pháp tối ưu cho khách hàng
b. Hiểu rõ về sản phẩm của ngân hàng mình
c. Biết lắng nghe tốt nhất
d. Phải bán bằng được sản phẩm cho khách hàng

7. Lập kế hoạch bán hàng nhằm mục đích
a. Giúp cho chuyên viên QHKH am hiểu về sản phẩm và thị trường
b. Giúp cho chuyên viên QHKH an tâm trước những thất bại
c. Giúp cho chuyên viên QHKH gặp nhiều thuận lợi khi bán hàng
d. Giúp cho chuyên viên QHKH tránh những sai sót có thể có trong bán hàng

8. Theo bạn cách nào sau đây có thể kiểm soát tình hình tài chính của hồ sơ tài chính do khách hàng cung cấp.
a. Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ tài chính bản nộp thuế
b. Yêu cầu khách hàng cho kiểm tra sổ sách kế toán và truy cập phần mềm kế toán của công ty
c. Đáp án khác
d. Yêu cầu khách hàng cung cấp hồ sơ tài chính có kiểm toán

9. Vòng quay vốn lưu động càng nhanh thì:
a. Kỳ luân chuyển vốn càng dài và VLĐ không được sử dụng hiệu quả
b. Kỳ luân chuyển vốn càng ngắn chứng tỏ VLĐ được sử dụng hiệu quả
c. Kỳ luân chuyển vốn càng dài và VLĐ được sử dụng hiệu quả
d. Cả a,b,c đều sai

10. Vòng quay vốn lưu động để xác định:
a. Chu kỳ luân chuyển các khoản nợ đến hạn
b. Số lần tất cả vốn đầu tư chuyển thành thanh toán thương mại
c. Chu kỳ luân chuyển vật tư hàng hóa bình quân
d. Tốc độ thu hồi các khoản nợ của khách hàng

11. Chuyên viên quan hệ khách hàng cần phải có kiến thức về:
a. Khách hàng, đối thủ cạnh tranh
b. Các loại sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng
c. Pháp luật, thị trường
d. Tất cả các đáp án trên

12. Một doanh nghiệp ký hợp đồng nhập khẩu giá trị 200.000 USD, trả chậm 6 tháng. Ngân hàng tư vấn cho khách hàng giải pháp nào sau đây để phòng ngừa rủi ro ngoại hối.
a. Bán 200.000 USD kỳ hạn 6 tháng
b. Mua quyền chọn mua trị giá 200.000 USD có thời hạn 6 tháng
c. Bán quyền chọn mua trị giá 200.000 USD  có thời hạn 6 tháng
d. Bán 200.000 USD  theo hợp đồng giao sau có thời hạn 6 tháng

13. Một trong những khoản phải trừ khỏi Vốn tự có của ngân hàng là:
a. Tổng các khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần nắm quyền kiểm soát vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán.
b. Tổng số vốn của TCTD  đầu tư vào TCTD khác  dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần
c.  Tổng số vốn của TCTD đầu tư vào TCTD khác dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần và tổng các khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn,  mua cổ phần nhằm nắm quyền kiểm soát vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán.

14. Bảo lãnh vay vốn và bảo lãnh tín dụng có mối quan hệ như thế nào?
a.  Bảo lãnh vay vốn chỉ là một trong những hình thức bảo đảm tín dụng
b. Bảo lãnh tín dụng chỉ là một trong những hình thức  của bảo lãnh vay vốn
c. Đáp án khác
15.  Khi xem xét  cho vay một phương án kinh doanh, ngân hàng xác định  nguồn trả nợ gốc là?
a. Từ lợi nhuận
b. Từ doanh thu
c. Từ giá trị tài sản đảm bảo
d. Từ giá vốn

16.  Đặc tính nào sau đây quan trọng nhất  trong hồ sơ vay vốn  do khách hàng cung cấp cho ngân hàng?
a. Đáp án khác
b. Tính kịp thời
c. Tính hợp lệ, hợp lý
d. Tính chính xác

17. Quy trình tín dụng là:
a. Những quy định NHTM trình lên NHNN
b. Trình tự các bước tiền hành khi xem xét cấp tín dụng cho khách hàng do mỗi NHTM thống nhất xây dựng
c. Trình tự các bước tiến hành khi xem xét cấp tín dụng cho khách hàng do các NHTM thống nhất xây dựng.
d. Trình tự ác bước  tiến hành khi xem xét cấp tín dụng cho khách hàng do NHNN quy định cho NHTM

18. ROE được tính bằng công thức:
a. Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ
b. Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ
c. Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu
d. Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu

19. Khi tính toán Tổng nhu cầu Vốn lưu động, yếu tố nào không được lấy Tổng giá trị sản lượng trừ đi (-):
a. Chi phí mua, thuê ngoài
b. Thu nhập trước thuế dự kiến
c. Khấu hao
d. Thuế VAT, tiêu thụ đặc biệt ngoài dự kiến

20. Ngôn ngữ sử dụng trong thư bảo lãnh là:
a. Tiếng Việt ( không có trường hợp ngoại lệ)
b. Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh ( không có trường hợp ngoại lệ)
c. Tiếng Việt; trong trường hợp có bên nước ngoài tham gia, các bên có thể thỏa thuận sử dụng một thứ  tiếng nước ngoài thông dụng trong các văn bản liên quan đến giao dịch bảo lãnh.
d. Cả a, b, c đều sai

21. Các yếu tố cần thẩm định trước khi vay vốn của doanh nghiệp, yếu tố nào sau đây không cần thiết:
a. Quan hệ hôn nhân của chủ doanh nghiệp
b. Pháp lý khách hàng
c. Quan hệ tín dụng của khách hàng
d. Tài sản đảm bảo

22. Chọn ra câu sai trong các câu dưới đây:
a. Chuyên viên QHKH cần hiểu rõ về ngân hàng mình hơn hiểu rõ về đối thủ cạnh tranh
b. Chuyên viên QHKH càng biết nhiều về thị trường thì càng tạo nhiều niềm tin cho khách hàng
c. Việc trang bị kiến thức tổng quát về văn hóa, xã hội, nghệ thuật giúp chuyên viên QHKH thuận lợi hơn trong giao tiếp với khách hàng
d. Chuyên viên QHKH cần phải tìm hiểu và nhận dạng khách hàng tiềm năng của mình.

23. Xây dựng mục tiêu bán hàng nghĩ là:
a.  Xác định dư nợ và số lượng hồ sơ giải ngân trong một thời gian cụ thể
b. Xác định số lượng khách hàng viếng thăm
c. Xác định chi phí và thời gian hoạt động
d. Tất cả các phương án trên

24. Loại L/C nào sau đây đảm bảo nhất cho quyền lợi nhà sản xuất ?
a. L/C không thể hủy ngang
b. L/C không thể hủy ngang có xác nhận
c. L/C có thể hủy ngang

25. Trong các loại bảo lãnh sau, loại nào được cho là rủi ro nhất?
a. Bảo lãnh thanh toán
b. Bảo lãnh bảo hành
c.  Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
d. Bảo lãnh dự thầu

26. Trong các loại bảo lãnh sau, bảo lãnh nào chỉ do người bán yêu cầu người mua phát hành:
a. Bảo lãnh thanh toán
b. Bảo lãnh dự thầu
c. Bảo lãnh thanh toán trả tiền tạm ứng
d. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

27. Một doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán một khoản tiền 101.304.000 đồng vào thời điểm sau 5 năm. Doanh nghiệp muốn lập kế hoạch trả nợ bằng cách hàng năm gửi đều đặn một số tiền bằng nhau vào ngân hàng với lãi suất tiền gửi cố định bằng 8%/ năm ( theo phương pháp tính lãi kép). Vậy doanh nghiệp phải gửi vào ngân hàng mỗi năm bao nhiêu tiền để cuối năm thứ 5 có đủ tiền để trả nợ?
a. 16.000.000 đ
b. 18.000.000 đ
c. 17.000.000 đ

28. Một hợp đồng tín dụng có trị giá 1.000 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 15%/ năm. Tính tổng số tiền gốc và lãi của hợp đồng khi đến hạn biết hợp đồng có kỳ hạn 9 tháng.
a. 1125,5 triệu đồng
b. 1.075 triệu đồng
c. 1.225 triệu đồng

29. Theo anh chị biện pháp quản lý nào được cho là quan trọng nhất đảm bảo khả năng trả nợ của khách hàng?
a. Quản lý giá trị khấu hao tài sản
b. Quản lý doanh thu bán hàng
c. Quản lý các chi phí liên quan đến tiêu thụ sản phẩm
d. Quản lý tài sản đảm bảo

30. TSCĐ của doanh nghiệp bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Theo bạn tài sản này của doanh nghiệp có được tính khấu hao hay không?
a. Có
b. Đáp án khác
c. Không

31. Lạm phát phi mã năm 1980 làm tăng các yếu tố, TRỪ:
a) Giá cả chung
b) Sản xuất
c) Tội phạm
d) Thâm hụt Ngân sách nhà nước
e) Đói nghèo

32. Ai là người đứng đầu chính phủ?
a) Chủ tịch quốc hội
b) Thủ tướng chính phủ
c) Tổng bí thư
d) Chủ tịch nước

33. Người đứng đầu Nhà nước Việt Nam là ai?
a) Chủ tịch quốc hội
b) Thủ tướng chính phủ
c) Tổng bí thư
d) Chủ tịch nước

34. Nhạc sĩ sáng tác quốc ca là ai?
a) Văn Cao
b) Tô Hoài
c) Trịnh Công Sơn
d) Hoàng Nhã

35. Các cấp chiến lược của 1 tổ chức gồm có?
a) Cấp tổ chức, cấp ngành, cấp chức năng
b) Cấp quốc tế, cấp quốc gia
c) Cấp phòng ban, cấp nhóm
d) Cả 3 đáp án trên đều sai

36. Sắp xếp thứ tự các triều đại lịch sử: (Câu hỏi tự luận)
Đinh - Lý - Trần - Tiền Lê - Hậu Lê

37. Môn thể thao nào gọi là môn thể thao vua:
a) Bóng đá
b) Bóng rổ
c) Cầu lông
d) Cờ vua

38. Rừng quốc gia Cúc Phương nằm ở đâu?
a) Bình Thuận
b) Khánh Hoà
c) Ninh Bình
d) Quảng Ninh

39. Các nghiệp chủ thường làm, TRỪ?
a) Để tránh lỗi phát sinh, họ thường phát triển sản phẩm chậm chạp, cẩn
thận
b) Khai thác xu hướng nhân khẩu học bị lãng quên
c) Tìm kiếm phần thị trường bị bỏ qua
d) Thỏa mãn nhu cầu khách hàng chưa hài lòng

40. ' Điều nào là quan trọng ở người bán hàng?
a) Ngoại hình là quan trọng nhất
b) Ngoại hình không quan trọng
c) Sức khỏe quan trọng hơn
d) Giọng nói quan trọng hơn

41. Tấm bằng giỏi có phải yếu tố quyết định khi bạn được chọn vào một công
việc?
a) Đúng
b) Sai

42. Hình thức thanh toán hiện đại nhất tại Việt Nam?
a) Thẻ thanh toán
b) Đô la
c) Vàng
d) Tiền mặt

43. Sự thất bại của hoạt động khởi sự kinh doanh nhỏ nhất là do đâu?
a) Không tìm thấy khách hàng
b) Thiếu nguồn tài trợ
c) Thiếu kỹ năng quản lý tốt
d) Đánh giá không đúng khả năng của doanh nghiệp
e) Tất cả các đáp án trên

44. Tiền Polymer được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành năm nào?
a) 2002
b) 2003
c) 2004
d) 2005

45. Hoạt động tín dụng ngân hàng thực chất là hoạt động:
a) Mua quyền sở hữu vốn để bán lại quyền sử dụng vốn.
b) Mua quyền sử dụng vốn để bán lại quyền sử dụng vốn.
c) Mua quyền sở hữu vốn để bán lại quyền sở hữu vốn.
d) Mua quyền sử dụng vốn để bán lại quyền sở hữu vốn.

46. Mô hình MBO (Management by Objectives) quản lý theo phương pháp nào:
a) Áp mục tiêu từ dưới thấp lên cao
b) Lựa chọn theo mục tiêu thử thách
c) Áp mục tiêu từ trên cao xuống thấp
d) Xây dựng mục tiêu theo quá trình thực hiện

47. Mô hình MBP (Management by Process) quản lý theo phương pháp nào:
a) Áp mục tiêu từ dưới thấp lên cao
b) Lựa chọn theo mục tiêu thử thách
c) Áp mục tiêu từ trên cao xuống thấp
d) Xây dựng mục tiêu theo quá trình thực hiện

48. Ma trận EFE dùng để làm gì trong quản trị chiến lược?
a) Xác định chiến lược cạnh tranh
b) Xác định mục tiêu cạnh tranh
c) Phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp
d) Phân tích các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp

49. Tỉnh/thành phố nào có dân số đông nhất cả nước?
a) Đà Nẵng
b) Nha Trang
c) Hà Nội
d) TP.Hồ Chí Minh

50. Bạn là sinh viên mới tốt nghiệp. Mục tiêu hiện tại không phải là lương
cao. Công ty nào sau đây bạn sẽ lựa chọn?
a) Phù hợp với định hướng nghề nghiệp
b) Có cơ hội học hỏi, thăng tiến. Lương không cao
c) Có nhiều thương hiệu, sản phẩm nổi tiếng
d) Được thể hiện cá tính của bản thân và gặp gỡ nhiều người mới

CLICK XEM CHI TIẾT

51. Trong cạnh tranh hoàn hảo, để đạt được lợi nhuận tối đa thì giá bán phải bằng:
a) Chi phí cận biên
b) Chi phí cố định bình quân
c) Chi phí biến đổi bình quân
d) Tổng chi phí

52. Bạn làm nhóm trưởng một nhóm làm bài tập. Trong khi các thành viên khác đang làm thì có nhóm 3 thành viên ngồi “chat chit” với nhau, bạn sẽ làm thế nào để 3 bạn kia không “chat chit” nữa và tiếp tục làm bài:
a) Bạn nói: “Các bạn làm mọi người mệt mỏi lắm, hãy tập trung vào làm bài đi!”
b) Bạn nói: “Các bạn ơi mình chỉ muốn nghe bài "Ước gì" để mọi người cùng làm cho xong còn về sớm”.
c) Bạn nói: “Trong khi các bạn ngồi chat với nhau thì mọi người đều đang làm, các bạn có thấy bất công và hổ thẹn không?”.
d) Bạn nói: “Ai làm bài thì tính điểm, các bạn thích chat chit không nộp bài hôm nay thì chịu khó nhận điểm 0 nhé!”

53. Một người bạn thân của bạn đang gặp khó khăn trong công việc. Công việc của anh ấy mang tính chuyên môn cao. Hôm nay đi làm anh ấy đã bị sếp mắng. Hiện anh ấy đang rất tức giận và muốn nói chuyện với bạn. Bạn nghĩ anh ấy sẽ mong đợi gì ở bạn:
a) Đưa anh ấy đi đâu đó
b) Lắng nghe và chia sẻ với anh ấy
c) Đưa ra ý kiến sáng suốt cho anh ấy
d) Kiếm người để xả nỗi bực dọc

54. Một khách hàng đang rất tức giận. Điều nào sau đây bạn không nên làm ngay lúc đó:
a) Phản ứng nhiệt tình với khách hàng
b) Chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện của khách hàng
c) Chỉ ra cho khách hàng thấy sự bất cẩn của họ
d) Đưa khách hàng sang bộ phận giải quyết khiếu nại

55. Địa điểm trên đất liền đón ánh mặt trời đầu tiên?
a) Mũi Đại Lãnh, Phú Yên
b) Mũi Đôi, Khánh Hòa
c) Mũi Cà Mau, Cà Mau
d) Mũi Né, Phan Thiết

56. Mọi người thường tìm đến bạn khi nào:
a) Khi cần tâm sự, chia sẻ
b) Khi cần bạn thuyết phục
c) Khi cần bạn soạn thảo văn bản
d) Khi thuyết trình, lên kế hoạch sản phẩm mới

57. Thông thường nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn trong nhóm làm việc là:
a) Phân công công việc không rõ ràng
b) Do sự cạnh tranh về nguồn lực khan hiếm
c) Do sự truyền thông tin sai lệch
d) Do sai lầm ở khâu chọn mục tiêu

58. Nếu một nước đang phát triển cần đầu tư cơ sở hạ tầng phương tiện. Nếu muốn vay với lãi suất thấp nhất thì nên hỏi vay tổ chức nào?
a) Ngân hàng thế giới
b) IMF
c) WTO
d) GATT

59. Khi bạn không thích ăn mặc theo xu hướng thời trang. Nhưng trong 1 trường hợp bạn vẫn mua, vậy khi bạn mặc bộ đồ này thì bạn cảm thấy thế nào?
a) Thật lố bịch
b) Thấy tự tin hơn
c) Làm cho người đối diện có thiện cảm với mình
d) Tỏ ra vui vẻ và hài lòng với bộ trang phục mới

60. Câu hỏi về thứ tự cấp độ sản phẩm:
Giá trị cốt lõi, Sản phẩm chung, Sản phẩm mong muốn, Sản phẩm hoàn thiện, Sản phẩm tiềm ẩn. Sắp xếp cấp độ sản phẩm từ thấp đến cao?

61. Khi đại diện của doanh nghiệp tiềm năng nói với bạn khi bạn giới thiệu về sản phẩm của ngân hàng mình: “Tôi không có quyền quyết định mua sản phẩm này, tôi sẽ trao đổi lại với người có thẩm quyền”. Điều này tức là họ:
a) Có ý trì hoãn việc ra quyết định
b) Bạn có cơ hội nói chuyện với người có thẩm quyền
c) Bạn phải giữ liên lạc với người này
d) Công ty từ chối tiếp bạn

62. Nếu là bà nội trợ thông minh, bạn sẽ mua (mì ăn liền) tại cửa hàng theo lựa chọn nào (sắp xếp theo thứ tự quan tâm nhiều nhất đến thấp nhất):
Giá cả; Thương hiệu; Khuyến mãi; Hạn sử dụng; Bao bì còn nguyên vẹn

63. Đỉnh Fansipan nằm ở tỉnh nào?
a) Quảng Ninh
b) Bình Thuận
c) Lào Cai
d) Cao Bằng

64. Chức năng của Nhà quản lý là:
a) Hoạch định chiến lược
b) Dẫn dắt nhân viên
c) Theo dõi, kiểm soát quy định trong công ty
d) Cả a và b

65. Cơ quan nào có quyền lập hiến và lập pháp?
a) Chính phủ
b) Ngân hàng Nhà nước
c) Bộ tài chính
d) Quốc hội

66. Một người giao tiếp giỏi là người như thế nào:
a) Mỉm cười với người mình thích
b) Mỉm cười với cả người mình ghét
c) Mỉm cười với người thích mình
d) Mỉm cười với người mình quen biết

67. Động Phong Nha – Kẻ Bàng thuộc tỉnh nào?
a) Hà Tĩnh
b) Nghệ An
c) Quảng Trị
d) Quảng Bình

68. Hoạt động ngân hàng là dịch vụ, điều nào sau đây không phải là cơ bản trong dịch vụ ngân hàng:
a) Vô hình
b) Tính đồng nhất
c) Đa dạng
d) Tính chắc chắn

69. Điều nào sau đây không phải là yếu tố cần thiết trong Chính sách tầm nhìn:
a) Thương hiệu
b) Chi phí đầu vào cao
c) Khả năng thực hiện được
d) Lợi nhuận

70. Cổ đông là gì của công ty?
a) Chủ nợ
b) Chủ sở hữu
c) Đáp án khác

71. Bạn là nhân viên mới, đến giờ ăn trưa có những người sau mời bạn ăn cùng, bạn sẽ chọn ai?
a) Ban giám đốc
b) Bạn cũ
c) Gia đình
d) Nhóm đồng nghiệp

72. Đại dương nào giáp Châu Á, Châu Mỹ và Châu Đại Dương?
a) Thái Bình Dương
b) Đại Tây Dương
c) Ấn Độ Dương
d) Bắc Băng Dương

73. Vở “Quan âm thị kính” nổi tiếng với hình thức nghệ thuật nào ?
a) Chèo
b) Tuồng
c) Cải lương
d) Đờn ca tài tử

74. Hình thức nghệ thuật nào không được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam:
a) Nhã nhạc cung đình Huế
b) Cồng chiêng Tây Nguyên
c) Ca trù
d) Quan họ Bắc Ninh
e) Hát xoan

75. Điện thoại nào được các doanh nhân hay dùng nhất?
a) Samsung
b) iphone
c) Blackberry
d) LG
e) Nokia

76. Bạn là nhân viên mới vào ngân hàng, được anh Lâm có kinh nghiệm hướng dẫn trực tiếp, song ý kiến của bạn và anh Lâm thường bất đồng, bạn sẽ:
a) Giữ ý kiến của mình
b) Đồng ý với Lâm
c) Đồng ý với quản lý trực tiếp của mình
d) Bằng mặt nhưng sau lại làm theo ý mình

77. Bạn là nhân viên mới, ngày đầu đi làm đã được họp buổi họp của phòng kinh doanh, sếp bạn là người mới được thăng chức, bạn muốn phát biểu ý kiến song sợ "ngựa non háu đá" bạn sẽ:
a) Phát biểu vô tổ chức
b) Đợi sếp mời mới nêu ý kiến của mình
c) Ngồi im, chăm chú ghi chép

78. Vợ chồng ông A mở tài khoản tiền gửi thanh toán. Vợ chồng ông A đều kí ủy quyền cho bà B được ký chứng từ giao dịch. Vậy chứng từ giao dịch do ai ký là hợp pháp?
a) Ông A ký là hợp pháp
b) Ông A và Vợ ông A ký là hợp pháp
c) Bà B ký là hợp pháp
d) Đáp án b và c

79. Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam nằm trong mấy múi giờ?
a) 1
b) 7
c) 3
d) 15

80. Tỉnh nào hẹp nhất Việt Nam?
a) Hà Tĩnh
b) Quảng Trị
c) Quảng Ngãi
d) Quảng Bình
e) Nghệ An

81. Nơi nào được mệnh danh là “Hạ Long cạn”?
a) Tam Cốc Bích Động – Ninh Bình
b) Hang Sơn Đoòng – Quảng Bình
c) Hang thiên đường – Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
d) Hang dơi – Lạng Sơn

82. Nhật thực xảy ra khi nào:
a) Trái đất, Mặt trời, Mặt trăng cùng nằm trên một đường thẳng
b) Mặt trời, Mặt trăng, Trái đất cùng nằm trên một đường thẳng
c) Mặt trăng, Mặt trời, Trái đất cùng nằm trên một đường thẳng
d) Tất cả các câu trên đều sai

83. Nguyệt thực xảy ra khi nào:
a) Trái đất, Mặt trời, Mặt trăng cùng nằm trên một đường thẳng
b) Mặt trời, Mặt trăng, Trái đất cùng nằm trên một đường thẳng
c) Mặt trăng, Mặt trời, Trái đất cùng nằm trên một đường thẳng
d) Tất cả các câu trên đều sai

84. Quan hệ giữa ANH và CHỊ thì giống như quan hệ giữa CHÁU TRAI với
ai sau đây?
a) Mẹ
b) Con
c) Cháu gái
d) Bác
e) Cô

85. Cầu thủ nào từng đạt 4 quả bóng vàng trong lịch sử bóng đá?
a) Marco van Basten
b) Michel Platini
c) Cristiano Ronaldo
d) Lionel Messi

86. Lễ Vu Lan vào thời gian nào?
a) tháng 07 âm lịch
b) tháng 05 âm lịch
c) tháng 06 âm lịch
d) tháng 08 âm lịch

87. Vận động viên nào của Việt Nam vô địch cờ vua thế giới năm 2013?
a) Lê Quang Liêm
b) Triệu Đức Minh
c) Nguyễn Ngọc Trường Sơn
d) Hoàng Thanh Trang

88. Một nhóm đồng nghiệp hợp gu với nhau, lúc nào cũng có thể cao hứng và cười nói vô tư được. Bạn là người không cùng tính cách đó, bạn sẽ nghĩ gì?
a) Họ thật mất lịch sự
b) Xã hội có nhiều nhóm tính cách khác nhau
c) Họ thật đáng ngưỡng mộ
d) Họ thật biết cách xả Stress

89. Khi 1 người ngồi thẳng lưng, tay bắt chéo, chân bắt chéo, tay nắm lại, mắt mở to nhanh nhẹn là thể hiện người này đang?
a) Đang thủ thế
b) Đang nghe chăm chú,
c) Đang thất vọng
d) Cả 3 đều sai

90. Bạn mới vào làm được vài tháng, nhưng công việc bạn thấy quá vất vả so với tưởng tượng. Bạn sẽ làm thế nào?
a) Xin nghỉ việc
b) Cố gắng hoàn thành tất cả công việc trong tâm trạng uể oải
c) Hoàn thành những công việc còn dang dở
d) Tìm thêm những thú vui khác trong cuộc sống (Như nghe nhạc, đọc truyện, xem phim…)
e) Xác định các nguyên nhân để làm việc và đi tìm mục tiêu làm việc chính
f) Cả c, d, e đều đúng

91. Sau 1 thời gian tìm hiểu, doanh nghiệp quyết định hướng đến đối tượng khách hàng là sinh viên. Vậy doanh nghiệp đã xác định:
a) Thị trường mục tiêu
b) Thị phần
c) Chính sách bán hàng
d) Giá bán

92. Mô hình quản lý kiểu ma trận phù hợp loại hình doanh nghiệp nào?
a) Mô hình 1 thủ trưởng
b) Tổ chức có quy mô nhỏ
c) Mọi doanh nghiệp đều có thể sử dụng cơ cấu tổ chức theo kiểu ma trận
d) Tổ chức có nhiều dự án

93. Câu nào không đúng về giao tiếp:
a) Giao tiếp là dễ
b) Giao tiếp là để trao đổi
c) Giao tiếp là một nghệ thuật
d) Giao tiếp là một kỹ năng cần thiết

94. Trần lãi suất huy động tiết kiệm USD hiện là bao nhiêu?
a) 0,5%/năm
b) 1%/năm
c) 2%/năm
d) 3%/năm
e) 0%/năm

95. Phạm vi sử dụng của séc bảo chi?
a) Hai ngân hàng cùng hệ thống, khác địa bàn.
b) Khác hệ thống, cùng địa bàn.
c) Khác hệ thống, khác địa bàn.
d) Cùng hệ thống, cùng địa bàn

96. IMF ra đời năm nào?
a) 1940
b) 1941
c) 1943
d) 1945

97. Ngân hàng được phép hạch toán vào tài sản của mình loại tài sản nào sau đây:
a) Tài sản được biếu, tặng
b) Tài sản nhận giữ hộ
c) Tất cả đều đúng
d) Tất cả đều sai

98. Thuế suất VAT cho các dịch vụ của ngân hàng là:
a) 5%
b) 10%
c) 15%
d) 20%

99. GDP năm 2007 và 2008 lần lượt là 10 tỷ và 12 tỷ, tỷ lệ lạm phát 2008 là
15%, dân số tăng 3%, phát biểu nào sau đây là đúng:
a) Tốc độ tăng trưởng kinh tế 2008 tăng 20% so với 2007
b) Tốc độ tăng trưởng kinh tế 2008 so với 2007 là 5%
c) Chưa thể kết luận chính xác

100. Trong nền kinh tế đang phát triển, thì nhà nước nên áp dụng chính sách nào dưới đây:
a) Thắt chặt tiền tệ và thắt chặt chính sách tài khóa
b) Thắt chặt tiền tệ và mở rộng chính sách tài khóa
c) Mở rộng chính sách tiền tệ và mở rộng chính sách tài khóa
d) Mở rộng chính sách tiền tệ và thắt chặt chính sách tài khóa 
CLICK XEM CHI TIẾT
101. Nếu tổng giá trị sản phẩm hàng hóa người nước ngoài cư trú trong nước tạo ra lớn hơn tổng giá trị sản phẩm hàng hóa người dân một nước cư trú
tại nước ngoài cho biết:
a) GDP lớn hơn GNP
b) GNP lớn hơn GDP
c) Nền kinh tế trong nước đang có ảnh hưởng đến các nước khác
d) Chưa có cơ sở kết luận

102. Điều nào sau đây làm tăng tổng cung hàng hóa trong nền kinh tế:
a) Tỷ giá nội tệ ngoại tệ tăng làm nhập khẩu giảm
b) Tiền lương tăng
c) Cải tiến công nghệ làm năng suất lao động tăng
d) Chính phủ tăng thuế đánh vào hàng tiêu dùng nhập khẩu

103. Dơi phát ra âm thanh từ?
a) Tai
b) Miệng
c) Mũi
d) Mắt

104. Thứ tự quá trình bán hàng là?
Sàng lọc - Tiếp cận - Khắc phục phản hồi xấu - Duy trì và Theo dõi - Ký kết -
Đàm phán - Sàng lọc

105. Trong giao dịch khi khách hàng muốn rút tiền. Số tiền trong chứng từ lớn hơn số tiền trong tài khoản thì bạn sẽ yêu cầu khách hàng làm gì?
a) Yêu cầu viết lại chứng từ
b) Chấp nhận
c) Sửa
d) Cả b và c

106. Khi NHNN Việt Nam thực hiện chính sách phá giá đồng nội tệ thì điều gì
sẽ xảy ra?
a) Xuất khẩu tăng
b) Nhập khẩu tăng
c) Xuất khẩu giảm
d) Nhập khẩu giảm

107. Khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tuyên bố sẽ tăng cung tiền trong tương lai, nhưng không thay đổi cung tiền hiện tại thì:
a) Giá cả trong tương lai sẽ tăng, giả cả hiện tại sẽ giảm
b) Giá cả trong tương lai và hiện tại đều tăng
c) Giá cả trong tương lai và hiện tại đều giảm
d) Không câu nào đúng

108. Khi khách hàng A rút tiền tại ATM của ngân hàng MB 5 triệu đồng, vậy thì:
a) Lượng M1 giảm 5 triệu đồng
b) Lượng M2 giảm 5 triệu đồng
c) Lượng M1 tăng 5 triệu đồng
d) Lượng M2 tăng 5 triệu đồng

109. Nếu Ngân hàng Trung ương giảm lãi suất sẽ làm cho:
a) Lạm phát tăng
b) Cung tiền giảm
c) Tăng tỷ lệ tiết kiệm mỗi gia đình

110. Công thức tính Hệ số đòn bẩy tài chính?
a) Đòn bẩy tài chính = Vốn chủ sở hữu / Tổng tài sản
b) Đòn bẩy tài chính = Tổng tài sản / Nợ phải trả
c) Đòn bẩy tài chính = Tổng tài sản / Vốn chủ sở hữu
d) Đòn bẩy tài chính = Tổng tài sản / Tổng nguồn vốn

111. Hiện tượng nào là dấu hiệu của rủi ro tín dụng? (Câu hỏi tự luận)

112. Quy luật Okun, thì tỷ lệ Thất nghiệp tăng 1% thì GDP tăng bao nhiêu %?
a) 1,5%
b) 2,5%
c) 3,5 %
d) 4,5%
e) 0%

113. Khi khách hàng giận dữ, với tư cách là nhân viên tư vấn, bạn sẽ làm gì?
a) Tập trung sự chú ý vào sự giận dữ và giải quyết vấn đề của khách hàng
b) Chăm chú lắng nghe khách hàng
c) Chỉ cho khách hàng thấy điểm sai của họ
d) Đề nghị cấp trên hỗ trợ giải quyết

114. Trong khi giảng 1 bài thuyết trình bạn thường làm gì?
a) Bình tĩnh, không quan tâm tới người xung quanh
b) Bình tĩnh, hướng ánh mắt tới người nghe
c) Bình tĩnh, đôi khi hỏi người nghe về nội dung của bài thuyết trình
d) Hối thúc người nghe đặt câu hỏi

115. Khi có xung đột trong 1 nhóm, nếu là nhóm trưởng bạn sẽ làm gì?
a) Đứng ra phân định và chốt ý kiến cuối cùng
b) Nắm bắt tâm lý của các thành viên
c) Phân tích vấn đề một cách khách quan
d) Tất cả các đáp án trên

116. Sếp lên lịch họp cả nhóm vào lúc 5h chiều nhưng bạn đã định đi về vào thời điểm đó để gặp bác sĩ. Bạn sẽ làm gì?
a) Hủy lịch hẹn và đặt một cái hẹn khác với bác sĩ. Bạn không thể khiến sếp tức giận
b) Nói chuyện với sếp về cuộc hẹn nhưng đề nghị sẽ hủy cuộc hẹn nếu cuộc họp là cấp thiết
c) Từ chối yêu cầu họp và rời đi mà không nói cho sếp biết. Bạn không phải giải thích bởi thời điểm đó là giờ tan ca.

117. 3W trong hoạt động tìm hiểu, đánh giá thị trường và lên phương án. Marketing là gì?
a) Where – Who – When
b) Why – Who – When
c) Who – Where – Why
d) What – Why – Where

118. Xác định chính sách giá là nhiệm vụ của bộ phận phòng ban nào?
a) Phòng Hành chính Nhân sự
b) Phòng Marketing
c) Phòng Kỹ thuật
d) Phòng Kế toán

119. Nguồn lực thực hiện 5M trong Marketing bao gồm những nguồn lực nào?
a) Money, Machine, Method, Mooch, Man
b) Man, Material, Money, Movable, Motivate
c) Method, Man, Machine, Motion, Money
d) Money, Man, Machine, Method, Material

120. Chức năng của quản trị là gì?
a) Phân phối hiệu quả các nguồn lực trong doanh nghiệp
b) Kiểm tra, giám sát các hoạt động trong doanh nghiệp
c) Phục vụ cho việc đề ra chiến lược của doanh nghiệp
d) Tất cả các chức năng trên

121. Giả sử nhóm bạn có thành viên mới và sếp kêu gọi người tình nguyện giúp đỡ anh/cô ấy học hỏi trong giai đoạn đầu. Bạn sẽ:
a) Giúp đỡ người đó ngay cả trước khi sếp đề nghị
b) Vui vẻ giúp đỡ nhưng với điều kiện là sếp phải giảm tải một số nhiệm vụ cho bạn
c) Phớt lời email kêu gọi của sếp. Bản thân bạn đã có quá nhiều việc phải lo lắng nên không thể lo cho người khác

122. Nếu thời tiết bất lợ i (nắng hạn), giả định các yếu tố khác không đổ i, điều gì sẽ xảy ra?
a) Cung về máy điều hòa sẽ giảm.
b) Số lượng được cầu về máy điều hoà sẽ tăng dọc theo đường cầu.
c) Đường cầu về máy điều hòa dịch sang phải.
d) Chất lượng máy điều hoà được đòi hỏi cao hơn

123. Trong mô hình giao dịch một cửa của NHTM, các hạn mức cho giao dịch viên là gì?
a) Số dư tối đa mà GDV được sử dụng tại mọi thời điểm giao dịch
b) Tổng số tiền mà GDV được sử dụng trong cả ngày giao dịch
c) Số tiền tối thiểu mà GDV được sử dụng trong ngày giao dịch

124. Các biện pháp NHTW dùng để điều tiết cung ứng tiền tệ gồm:
a) Mức lãi suất cơ bản
b) Nghiệp vụ thị trường mở
c) Tỷ lệ dự trữ bắt buộc
d) Hạn mức tín dụng của các NHTM
e) Tái chiết khấu GCTG của các NHTM
f) Chỉ a, b, c
g) Chỉ a, b, c, d
h) Tất cả a, b, c, d, e

125. Bạn đang làm trong một dự án nhóm và một đồng nghiệp không làm hết phần trách nhiệm của mình. Bạn sẽ kiểm soát tình huống ra sao?
a) Không nói gì với sếp, đồng nghiệp khác và lẳng lặng làm nốt phần việc của người đồng nghiệp kia. Bạn cảm thấy bất công nhưng lại sợ mọi người sẽ nghĩ mình nhỏ nhen
b) Nói chuyện riêng với người đồng nghiệp kia và nhắc lại phần việc của từng người trong dự án
c) Tới thẳng phòng sếp và tố cáo. Người kia xứng đáng bị sếp quở trách
vì làm không đúng phần việc của mình

126. Hình thức nào sau đây là thanh toán không dùng tiền mặt? (Chọn nhiều Đáp án)
a) Séc
b) Uỷ nhiệm chi
c) Giấy nộp tiền
d) Chỉ a và b
e) Tất cả a, b, c

127. Lợi nhuận chia cho các cổ đông thường được lấy từ:
a) Thặng dư vốn
b) Lợi nhuận chưa phân phối
c) Quỹ khen thưởng phúc lợi
d) Trích lập dự phòng rủi ro

128. Chủ thể được thành lập Quỹ tín dụng nhân dân là?
a) Cá nhân
b) Pháp nhân
c) Cả a và b

129. Ông A và bà B cùng mở một tài khoản thanh toán chung. Cả 2 người cùng ký giấy ủy quyền cho bà C được giao dịch tại ngân hàng. Hỏi những chứng từ nào giao dịch tại ngân hàng là hợp lệ?
a) Ông A
b) Bà B
c) Bà C
d) Cả 3 người

130. Thứ tự ưu tiên khi thẩm định KHCN:
Nhân thân, Tài chính, Mục đích, TSĐB?

131. Nhóm của bạn phải ở lại làm việc muộn trong vài ngày qua để hoàn thành một dự án và được yêu cầu làm muộn thêm một hôm nữa. Bạn sẽ:
a) Lo lắng cho đồng nghiệp nên đề nghị họ về nhà. Bạn sẽ hoàn thành nốt phần việc còn lại
b) Ở lại vì biết rằng đôi khi công việc đòi hỏi làm thêm giờ. Khi không bận rộn, bạn có thể tan làm đúng giờ
c) Giao việc lại cho trợ lý và ra về. Tại sao bạn phải ở lại muộn khi có người khác làm giúp bạn?

132. Để có tác động nhanh và mạnh, NHTW thường hay tác động tới việc cấp tín dụng của các NHTM thông qua:
a) Hoạt động thị trường mở
b) Yêu cầu dự trữ bắt buộc
c) Quy định trần lãi suất
d) Công cụ tái chiết khấu

133. Khi người Mỹ tăng tiết kiệm thì:
a) Giá cả tăng, xuất khẩu tăng
b) Giá cả tăng, xuất khẩu giảm
c) Giá cả giảm, xuất khẩu tăng
d) Giá cả giảm, xuất khẩu giảm

134. Năng suất lao động trên thị trường lao động giảm, nếu đường cung lao động dịch sang trái, với điều kiện thị trường lao động giữ nguyên ở mức
cân bằng thì điều gì xảy ra?
a) Tăng thất nghiệp, giảm lương
b) Giảm thất nghiệp, tăng lương
c) Cả thất nghiệp và lương cùng tăng
d) Cả thất nghiệp và lương cùng giảm

135. Ông A là giám đốc Công ty TNHH. Ông này dùng tài sản là nhà để vay ngân hàng. Hỏi hình thức nào là đúng nhất?
a) Cầm cố
b) Thế chấp
c) Bảo lãnh

136. VISA, MASTER Card là gì?
a) Thẻ ghi nợ
b) Thẻ tín dụng
c) Cả a, b đều đúng
d) Cả a, b đều sai

137. Trong quầy giao dịch chỉ có 1 mình bạn, có 1 người phụ nữ mang thai vào, cùng lúc đó có 1 khách VIP vào và cùng yêu cầu được giải quyết ngay. Bạn sẽ:
a) Mời quản lý ra tiếp khách VIP, mình sẽ tiếp khách còn lại
b) Tiếp cả 2 người cùng 1 lúc
c) Tiếp khách VIP trước rồi tiếp khách còn lại
d) Phục vụ người mang bầu trước

138. Cả nhóm đang bàn về chiến lược marketing sản phẩm mới và một thành viên trong nhóm nêu lên ý kiến phi thực tế, không thể thu hút khách hàng. Bạn sẽ phản ứng như thế nào?
a) Bạn sẽ nói với anh/cô ấy rằng đó là một ý kiến tuyệt vời và dành thời gian để phân tích nó kỹ hơn. Bạn không muốn làm anh/cô ấy phật lòng dù nó có thể làm lãng phí thời gian của những người khác
b) Bạn phản đối kịch liệt ý kiến đó và nói rằng sẽ chẳng có khách hàng nào quan tâm tới một chiến dịch quảng cáo như vậy
c) Bạn tán thưởng vì anh/cô ấy đã chia sẻ ý kiến nhưng động viên anh/cô ấy nghĩ thêm về những biện pháp khác dựa trên quan điểm của khách hàng

139. Bạn đang bận tiếp 1 khách hàng. Có một nhóm khách hàng đi vào yêu cầu bạn tư vấn ngay. Trong lúc đó đồng nghiệp của bạn đều đang bận. Bạn sẽ:
a) Tiếp xong khách hàng của bạn rồi mới tiếp nhóm khách hàng
b) Nói khách hàng chờ và quay sang tiếp nhóm khách hàng
c) Tiếp cả 2 bên cùng 1 lúc

140. Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, doanh nghiệp sẽ phản ứng như thế nào khi giá bán nhỏ hơn tổng chi phí bình quân và lớn hơn chi phí biến đổi bình quân?
a) Lãi
b) Lỗ nhưng vẫn tiếp tục sản xuất
c) Lỗ dẫn đến ngưng sản xuất
d) Chưa đủ cơ sở

141. NHTW thực hiện bán Trái phiếu Chính phủ trên thị trường mở sẽ làm cho:
a) Tăng lượng tiền cơ sở
b) Giảm lượng tiền cơ sở
c) Không thay đổi lượng tiền cơ sở
d) Chưa đủ cơ sở để kết luận

142. Khi lãi suất tăng sẽ làm _______ chi phí cho vay và _______ tài sản tài chính của ngân hàng.
a) Tăng – Giảm
b) Giảm – Tăng
c) Tăng – Tăng
d) Giảm – Giảm

143. Để tạo sự chia sẻ và quan tâm trong nhóm:
a) Mở rộng nhóm
b) Liên kết nhóm
c) Đa dạng nhóm
d) Tuân thủ quy tắc nhóm

144. Bạn là người hay giúp đỡ đồng nghiệp, họ lợi dụng bạn để làm việc cho họ rồi còn trách bạn sao không làm cho họ trước. Bạn sẽ:
a) Lịch sự từ chối
b) Nhờ cấp trên
c) Hỏi họ: “Còn ai khác làm được việc đó không?”
d) Không giúp vì không phải việc của mình

145. Kế toán ngân hàng hoạch toán sai một nghiệp vụ nhưng tới hôm sau mới phát hiện ra. Bạn sẽ làm gì để sửa sai:
a) Phương pháp cải chính
b) Phương pháp bổ sung
c) Phương pháp ghi số âm
d) Không có phương pháp nào ở trên

146. Vòng quay tổng tài sản đo lường:
a) Hiệu quả sử dụng tài sản để tạo nên doanh thu
b) Chu kì sử dụng tài sản của doanh nghiệp
c) Doanh thu thuần trên tài sản
d) Đáp án khác

147. Bán hàng có hiệu quả khi ta:
a) Biết rõ nhu cầu khách hàng
b) Biết rõ về sản phẩm mình đang bán
c) Biết rõ cách thức bán hàng
d) Cả 3 yếu tố trên

148. Bảng kế hoạch là việc lập kế hoạch cho công việc trong tương lai và:
a) Phân bổ nguồn lực, thời gian cụ thể, mục tiêu đã định
b) Đưa ra kế hoạch về nhân lực
c) Dự tính các chi phí và dụng cụ cần thiết
d) Tất cả các đáp án trên

149. Vợ có tài khoản tiền gửi tiết kiệm ở MB, chồng muốn kiểm tra số dư thì cần làm cách nào?
a) Chồng mang Hộ khẩu và Đăng ký kết hôn đến ngân hàng đề nghị ngân
hàng cung cấp thông tin số dư
b) Đáp án khác

150. Các chỉ số của công ty chứng khoán:
Chỉ tiêu Xác suất Lợi nhuận
Bình ổn 0,2 40
Tăng trưởng kinh tế 0,4 20
Suy thoái 0,4 -10
Tỷ suất lợi nhuận bình quân và rủi ro là bao nhiêu?
a) 19,39% và 14,5%
b) 12% và 114,5%
c) 12% và 19,39%
d) 14,5% và 19,39%

151. Cho Tổng tài sản = 600; Nợ phải trả = 100; Lợi nhuận = 10; Thuế = 2,5; Lãi vay = 3; Chi trả cổ đông = 4. Tính ROE?
a) 0,1%
b) 0,2%
c) 0,3%
d) 0,4%

152. Nhu cầu thứ 3 trong tháp nhu cầu Maslow là:
a) Nhu cầu sinh lý
b) Nhu cầu tôn trọng
c) Nhu cầu xã hội
d) Nhu cầu an toàn

153. Sắp sếp các phương thức thanh toán quốc tế sau theo thứ tự rủi ro tăng dần dành cho nhà xuất khẩu:
TTr, D/A, L/C, D/P

154. Công thức BLAST thường dùng để làm gì?
a) Giải quyết các phàn nàn/khiếu nại của khách hàng
b) Quản trị nhân viên thực hiện theo đúng chiến lược đã đề ra
c) Tìm hiểu nhu cầu khách hàng
d) Đánh giá lại năng lực của mỗi nhân viên

155. Thặng dư vốn phát sinh khi:
a) Giá cổ phiếu phát hành lớn hơn mệnh giá
b) Giá cổ phiếu phát hành bằng mệnh giá
c) Giá cổ phiếu phát hành thấp hơn mệnh giá
d) Đáp án khác

156. Hợp đồng SWAP, để bảo đảm rủi ro biến động tỷ giá và đảm bảo thanh khoản nguồn vốn kinh doanh thì ngân hàng sẽ sử dụng loại hợp đồng nào?
a) SWAP tiền tệ
b) SWAP tín dụng
c) SWAP lãi suất

157. Pháp nhân cần có những điều kiện nào?
a) Được thành lập hợp pháp
b) Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ
c) Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm
bằng tài sản đó
d) Có tư cách pháp lý độc lập để tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội
e) Tất cả các yếu tố trên

158. Việc kiểm tra giám sát, theo dõi đối với dự án của khách hàng vay nhằm:
a) An toàn theo đúng nguyên tắc tín dụng
b) Đảm bảo các khoản vay trả gốc lãi đầy đủ
c) Mục đích cuối cùng là thu nợ gốc và lãi

159. Cặp sản phẩm nào không phải là Sản phẩm thay thế?
a) Coca, pepsi
b) Đèn điện, đèn dầu
c) Kem, sữa chua
d) Xe máy, ô tô

160. Khi Ngân hàng trung ương mua tín phiếu từ thị trường tiền tệ thì MB, MS thay đổi như thế nào?
a) MB tăng, MS giảm
b) MB tăng, MS tăng
c) Cả MB, MS đều không thay đổi
d) Không đáp án nào đúng

161. Chính sách tiền tệ sẽ làm cho những mệnh đề nào sau đây có mối quan hệ tỉ lệ nghịch trong ngắn hạn
a) Tăng trưởng kinh tế, tăng công ăn việc làm
b) Tăng trưởng kinh tế, ổn định giá cả
c) Tăng công ăn việc làm, ổn định giá cả
d) Không đáp án nào đúng

162. Ngân hàng phát hành L/C ngày 1/6/2011
Ngày xuất trình bộ chứng từ: 15/8/2011
Ngày hiệu lực 30/8/2011
Hỏi: L/C có hiệu lực vào thời gian nào?
a) Ngày 1/1/2011
b) Ngày 15/8/2011
c) Từ ngày 1/6/2011 đến ngày 15/8/2011
d) Từ ngày 1/6/2011 đến ngày 30/8/2011

163. Một hàng hoá có giá thị trường là 0 đượ c coi là vậ t phẩ m:
a) không mộ t ai có nhu cầ u về nó
b) phi kinh tế
c) khan hiếm
d) thứ cấp

164. Khi sếp giao cho bạn một việc khẩn cấp và quan trọng trong khi bạn đang làm việc quan trọng khác, bạn sẽ?
a) Bỏ việc quan trọng ấy, để làm việc khẩn cấp này
b) Giao cho người khác
c) Để đấy làm sau khi hoàn thành việc quan trọng

165. Ở Việt Nam bảo hiểm tiền gửi được thực hiện cho loại tiền nào:
a) VNĐ, các khoản dưới 50 triệu đồng
b) VNĐ, khoản dưới 30 triệu đồng
c) Tất cả các loại tiền gửi tiết kiệm, dưới 30 triệu đồng

166. Một mức giá trần được thiết lập có thể gây ra hiện tượng gì?
a) Sự dịch chuyển sang trái của đường cầu
b) Thiếu hụt hàng hóa
c) Sự dịch chuyển sang trái của đường cun. Sai
d) Lượng cung giảm để bằng với lượng cầu

167. Vốn điều lệ của MB tới ngày 31/12/2015 là bao nhiêu?
a) 6.300 tỷ đồng
b) 7.300 tỷ đồng
c) 9.000 tỷ đồng
d) 16.000 tỷ đồng

168. Khi thẩm định khách hàng cá nhân, ngân hàng thường bỏ qua yếu tố nào?
a) Thu nhập
b) TSĐB
c) Lịch sử trả nợ
d) Danh tiếng

169. Trong trường hợp nào thì đường cung thịt gà dịch chuyển sang trái?
a) Giá bán cám gà giảm
b) Có dịch lợn tai xanh người dân không ăn thịt lợn chuyển sang ăn thịt
c) Chính phủ tăng thu thuế với hộ chăn nuôi gà vịt

170. Loại hàng hóa nào mà cầu có quan hệ đồng biến với thu nhập?
a) Hàng hoá thứ cấp.
b) Hàng hoá thông thường.
c) Hàng hoá bổ sung.
d) Hàng hoá thay thế.

171. Nợ nhóm 4 là:
a) Nợ đủ tiêu chuẩn
b) Nợ nghi ngờ
c) Nợ cần chú ý
d) Nợ dưới tiêu chuẩn

172. Yếu tố nào không phải là lợi ích của việc tăng cường hợp tác trong giải quyết mâu thuẫn
a) Quyết định từ các nhóm lợi ích khác nhau được kết hợp
b) Tiết kiệm thời gian
c) Hoàn thành cam kết trong việc đạt được thỏa thuận hợp tác nhóm lợi
ích
d) Quan hệ giữa các bên được chú trọng nhiều hơn

173. Khi áp dụng chính sách tài khóa mở rộng thì ls tăng, có hiện tượng thoái lui vốn. Đáp án nào dưới đây đúng:
a) Cán cân thương mại thâm hụt, tỷ giá thực giảm
b) Cán cân thương mại thặng dư, tỷ giá thực tăng
c) Cán cân thương mại thâm hụt, tỷ giá thực tăng
d) Cán cân thương mại thặng dư, tỷ giá thực giảm
e) Cán cân thương mại, tỷ giá không thay đổi

174. Khi càng tới ngày đáo hạn thì giá Trái phiếu ________ mệnh giá của chúng. Tới ngày đáo hạn giá các Trái phiếu sẽ _________ khi lãi suất thị trường thay đổi
a) gần bằng, gần như nhau
b) càng khác xa, dao động lơn
c) gần bằng, dao động lớn
d) càng khác xa, gần như nhau
e) Không đáp án nào đúng

175. Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng, giá của các loại hàng hóa không đổi, đường ngân sách của người tiêu dùng sẽ:
a) dịch chuyển song song ra phía ngoài
b) quay và trở nên dốc hơn
c) quay và trở nên thoải hơn
d) dịch chuyển vào trong song song với đường ngân sách ban đầu

176. Chi phí cơ hội của một quyết định là?
a) Chi phí để ra quyết định đó.
b) Chi phí của các cơ hội khác.
c) Tổng lợi ích khác bị mất.
d) Lợi ích khác lớn nhất bị mất khi ra quyết định.

177. Phương thức tiếp thị nào sau đây có thể đem lại KH tiềm năng hiệu quả nhất:
a) Chọn khách hàng gốc, giữ quan hệ tốt với khách hàng gốc
b) Dành nhiều thời gian cho các cuộc hẹn mới
c) Tiếp thị liên tục trên những địa bàn mới
d) Tất cả các câu trên đều đúng

178. Khấu hao nhanh tác động đến doanh nghiệp thế nào?
a) Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
b) Giảm khấu hao vô hình do sự phát triển của khoa học kỹ thuật
c) Nhanh chóng tái đầu tư, nâng cấp TSCĐ
d) Cả 3 đáp án trên

179. Thủ tục xuất nhập cảnh sang các nước ASEAN?
a) Chứng minh thư
b) Hộ chiếu và thị thực
c) Hộ chiếu còn hiệu lực thời hạn 6 tháng
d) Cả a và b

180. Khảo sát chi tiêu 2 thành phố A, B thấy chi tiêu bình quân của thành phố A nhỏ hơn, số người chi tiêu ít ở thành phố B rất nhiều, còn thành phố thì đa số mọi người ở mức trung bình. Kết luận nào sau đây đúng?
a) Bất bình đẳng chi tiêu thành phố A nhỏ hơn thành phố B
b) Không có căn cứ để kết luận về thu nhập
c) Thành phố B chi tiêu tiết kiệm nên ít 
CLICK XEM CHI TIẾT

181. Hãng cạnh tranh hoàn hảo sẽ làm thế nào nếu giá của hàng hóa lớn hơn chi phí cố định bình quân nhưng nhỏ hơn tổng chi phí bình quân?
a) Ngừng sản xuất
b) Chịu lỗ trong thời gian đầu và chờ đến dài hạn
c) Vẫn tiếp tục sản xuất
d) Chưa đủ để kết luận

182. Sau khi đi làm 1 tháng đầu tại ngân hàng, mục tiêu của bạn là gì?
a) Làm tất cả mọi người tại ngân hàng hài lòng
b) Bảo gì làm nấy
c) Am hiểu quy trình hoạt động của ngân hàng
d) Am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ
e) Làm giám đốc, quản lý hài lòng

183. Trong quá trình xây dựng tầm nhìn, yếu tố nào là không cần thiết?
a) Danh tiếng mang lại
b) Tính thực tế
c) Khả năng thực hiện
d) Giảm thiểu chi phí

184. Khâu nào được ưu tiên nhất khi chuẩn bị cho một buổi thuyết trình quan trọng?
a) Suy nghĩ và dự tính những câu hỏi sẽ gặp
b) Tập dượt kỹ càng trước buổi truyết trình
c) Chuẩn bị kỹ trang phục thuyết trình
d) Chuẩn bị slide thuyết trình

185. Khoản mục thuộc bên Có của Bảng cân đối tài sản của ngân hàng là:
a) Chiết khấu thương phiếu
b) Tái cấp vốn từ NHTW
c) Tiền gửi thanh toán của khách hàng
d) Tiền gửi tiết kiệm của dân cư

186. Hợp đồng thế chấp tài sản là loại hợp đồng nào?
a) Hợp đồng kinh tế
b) Hợp đồng dân sự
c) Chỉ a hoặc b
d) Tất cả đều sai

187. Yếu tố nào sau đây không được coi là một yếu tố sản xuất?
a) Vốn
b) Bản quyền công nghệ
c) Động cơ làm việc
d) Nhà xưởng của doanh nghiệp

188. Đặc điểm nào sau đây không phải của sản phẩm thấu chi?
a) Lãi suất tính theo hạn mức
b) Khách hàng được dùng quá hạn mức nếu không đủ số dư trên tài khoản
c) Là thỏa thuận giữa ngân hàng với khách hàng được sử dụng 1 khoản
tiền nào đó trong một thời gian nhất định

189. Khi nhà xuất khẩu phát hiện L/C có sai sót thì cần liên hệ với ai?
a) Ngân hàng phát hành
b) Ngân hàng thông báo
c) Ngân hàng thanh toán
d) Nhà nhập khẩu

190. Nếu tại mức sản lượng sản xuất là 20 đơn vị, tổng chi phí là 2,4 triệu đồng và tổng chi phí cố định là 600 nghìn đồng, khi đó chi phí biến đổi bình quân bằng bao nhiêu?
a) 500 nghìn đồng
b) 400 nghìn đồng
c) 90 nghìn đồng
d) 80 nghìn đồng

191. Yếu tố nào trong các yếu tố sau khi thay đổi không làm dịch chuyển đường cầu về cà phê, giả định các yếu tố khác không đổi?
a) Giá cafe
b) Giá chè
c) Thu nhập của người tiêu dùng
d) Thời tiết

192. Chi phí đầu vào để sản xuất ra hàng hóa X tăng lên , giả định các yếu tố khác không đổi, điề u gì sẽ xả y ra?
a) Đường cung dịch chuyển sang trái.
b) Đường cầu dịch chuyển sang phải.
c) Đường cung dịch chuyển sang phải.
d) Cả đường cung và đường cầu dịch chuyển sang trái.

193. Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, doanh nghiệp đạt lợi nhuận tối đa khi giá bán bằng:
a) Chi phí biên
b) Doanh thu biên
c) CP cố định bình quân
d) CP trung bình

194. NHTM có được phép kinh doanh chứng khoán không?
a) Hoàn toàn không
b) Có, nhưng phải thông qua công ty chứng khoán độc lập
c) Có, được phép kinh doanh chứng khoán niêm yết
d) Có, được phép kinh doanh chứng khoán niêm yết và chưa niêm yết

195. Nếu bạn đang đun bếp gas mà bếp gas bị cháy thì bạn phải làm như thế nào?
a) Tắt gas, đổ nước lên bếp
b) Tắt gas, gọi cứu hỏa
c) Tắt gas, gọi hàng xóm
d) Tắt gas, lấy khăn tẩm nước trùm lên bếp
e) Tắt gas, lấy cát đổ lên bếp

196. Khi phân công việc trong nhóm. Bạn có tin tưởng vào khả năng hoàn thành của các thành viên trong nhóm?
a) Đã phân việc cho các thành viên. Bạn tin tưởng vào khả năng hoàn thành của cá nhân ấy. Chính là tạo cơ hội cho các thành viên cọ xát trong công việc.
b) Chỉ những thành viên xuất sắc trong nhóm là tin tưởng nhất.
c) Điều cần thiết của một người trưởng nhóm là luôn theo sát tiến độ công việc của các thành viên chứ làm sao mà mọi người tự giác được.

197. Tài sản nào ở đây có tính lỏng nhất?
a) Cổ phiếu
b) Tài sản cố định của doanh nghiệp
c) Tiền mặt
d) Đất ở khu vực trung tâm thành phố

198. Giả sử phầ n trăm thay đổ i của giá cả là 10%, và phầ n trăm thay đổi của lượng cầu là 20%, khi đó hệ số co dãn của cầu theo giá là bao nhiêu?
a) -2
b) 1
c) 2
d) 0,5

199. Khi sản phẩm cận biên tăng, giá thuê đầ u vào không đổi thì:
a) Chi phí cậ n biên giảm xuống
b) Chi phí trung bình tăng lên
c) Chi phí biên tăng lên
d) Chi phí trung bình giảm xuống

200. Trong ngắn hạn đối với hãng cạnh tranh độc quyền, giá sẽ như thế nào nếu lợi nhuận được tối đa hoá?
a) Bằng với doanh thu cậ n biên.
b) Lớn hơn chi phí cậ n biên.
c) Nhỏ hơn doanh thu cậ n biên.
d) Bằng chi phí cậ n biên.

201. Một nhà máy sản xuất nước mắm được trao ISO 14000 có nghĩa là:
a) Nước mắm được sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường
b) Nước mắm được sản xuất theo quy trình chuẩn
c) Nước mắm được sản xuất đảm bảo về chất lượng và an toàn vệ sinh
d) Đáp án khác

202. Doanh nghiệp nào được phép phát hành cổ phiếu?
a) Công ty cổ phần
b) Công ty trách nhiệm hữu hạn
c) Doanh nghiệp tư nhân

203. Năng suất lao động trên thị trường lao động giảm, nếu đường cung lao động dịch sang trái, với điều kiện thị trường lao động giữ nguyên ở mức cân bằng thì điều gì xảy ra?
a) Tăng thất nghiệp
b) Giảm thất nghiệp
c) Thất nghiệp không thay đổi

204. Bạn là nhân viên mới đi làm, bạn mong muốn sếp của bạn có những đức tính nào?
a) Nghiêm khắc, Kĩ tính
b) Xuề xòa, Hòa đồng
c) Khó tính
d) Dễ dãi

205. Chính sách tiền tệ sẽ làm cho những mệnh đề nào sau đây có mối quan hệ tỉ lệ nghịch trong ngắn hạn?
a) Tăng trưởng kinh tế, tăng công ăn việc làm
b) Tăng trưởng kinh tế, ổn định giá cả
c) Tăng công ăn việc làm, ổn định giá cả
d) Không đáp án nào đúng

206. Phương pháp thời gian hoàn vốn trong thẩm định dự án đầu tư bị chỉ trích vì:
a) Phương pháp này phức tạp
b) Phương pháp này không tính khoản đầu tư ban đầu
c) Phương pháp này không tính giá trị thời gian của tiền
d) Phương pháp này không tính các nhân tố lỗi thời
e) Phương pháp này không tính đến các dòng tiền sau thời gian hoàn vốn

207. Công ty đầu tư máy móc hết 320tr, thời gian sử dụng là 8 năm, khấu hao 8 năm, khi hết 8 năm giá trị thu hồi là 0 (tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng). Khi đầu tư mua máy móc thì doanh thu và chi phí tăng thêm (không tính chi phí khấu hao) lần lượt là 90tr doanh thu và 50tr chi phí. Tính thời gian hoàn vốn?
a) 6,2 năm
b) 8 năm
c) 13,3 năm
d) 3,1 năm

208. Khi bạn giao tiếp, ấn tượng đầu tiên bạn ghi điểm là yếu tố nào?
a) Lời chào thân ái
b) Cách mở đầu câu chuyện của bạn
c) Cách nói chuyện hài hước
d) Dáng điệu, cử chỉ và trang phục

209. Ba bí quyết nào sau đây sẽ luôn giúp bạn thành công, luôn được những người khác yêu mến trong cuộc sống và công việc?
a) Góp ý thẳng thắn, Lắng nghe và Tôn trọng
b) Luôn tươi cười, Học cách khen ngợi, Lắng nghe
c) Đặt câu hỏi, Giúp đỡ nhiệt tình, Phê bình khi có sai sót

210. Năm 1990 tỷ lệ bệnh nhân phải nằm ghép giường ở bệnh viện tuyến Trung ương thấp hơn hiện nay. Mệnh đề nào sau đây không phù hợp?
a) Do hiện nay nhiều người có BHYT hơn
b) Do giao thông phát triển nên con người có điều kiện di chuyển lên BV TW dễ hơn
c) Do điều kiện cuộc sống tăng nên con người có nhu cầu được chăm sóc tốt hơn
d) Do trước đây ít bệnh nhân hơn

Archive

Contact Form

Send