Đề Thi Kế Toán BIDV Năm 2015

Đề Thi Kế Toán BIDV Năm 2015

Đề thi BIDV đầy đủ tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉnh sửa và sắp xếp khoa học giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm tài liệu ôn thi vào BIDV.

ĐỀ THI KẾ TOÁN BIDV NĂM 2015

Đề Thi Kế Toán BIDV Năm 2015
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM:
IQ: (10 điểm) 10 câu
Trắc nghiệm nghiệp vụ: (45 điểm) 45 câu
-Liên quan tới kt vĩ mô: cung cầu, chính sách tài khóa,..
-Liên quan tới thuế GTGT, thuế TNDN, DN cổ phần
-Liên quan tới chuẩn mực kế toán,
-Liên quan tới các khoản mục tài sản nguồn vốn của NHTM
1. Hoạt đông nào trong ngân hàng không chịu thuế GTGT:
Phát hành thẻ tín dụng
….
2. DN cổ phần có tối đa bao nhiêu cổ đông
3. Giám đốc DN cổ phần do ai bổ nhiệm
4. Khi lãi suất thị trường > lãi suất danh nghĩa thì NHTM phát hành loại nào:
GTCG ngang giá trả lãi sau
GTCG có phụ trội trả lãi sau
GTCG chiết khâu trả lãi sau
GTCG ngang giá trả lãi trước
5. Doanh nghiệp được cấp giấy phép đăng kí kinh doanh từ ngày… thì kì báo cáo tài chính năm đầu của doanh nghiệp được tính từ ngày… đến ngày …
6. Khi tăng thuế thì:
Tổng cầu tăng/ giảm do thu nhập khả dụng tăng/ giảm
Lãi suất tăng/ giảm do tổng cầu tăng/ giảm
7. Trong khoảng thời gian ít nhất là …. Thì phương pháp và chứng từ kế toán pải được thống nhất với nhau theo 1 phương pháp
1 niên độ kế toán ít nhất là 1 năm/ nửa năm/ …
8. Tk chênh lệch tỷ giá hối đoái có số dư:
Bên nợ/ bên có/ cả nợ và có/…
9. Vốn ghi sổ của NHTM k bao gồm khoản mục nào:
Lợi nhuận giữ lại
Mệnh giá cổ phiếu /phat hành cổ phiếu
10. Nguyên tắc thận trọng trong kế toán:
Doanh thu đc ghi nhận khi chắc chắn có khoản phát sinh, chi phí được ghi nhận khi có khoản phát sinh
11. Chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN
Tiền… không quá 17%/ 19%/21% quỹ….
PHẦN 2: BÀI TẬP:
Bài 1: (30 điểm)1. Ngân hàng cho vay… triệu, 12 tháng, ls 8%, gốc lãi trả cuối kì, hàng tháng ngân hàng hạch toán dự thu lãi là… tới hạn khách hàng tới trả gốc lãi, ngân hàng hạch toán khoản thu đc vào thu nhập
2. Ngân hàng góp vốn vào cty con và được quyền kiểm soát theo tỷ lệ vốn góp.
3. Khoản chi trợ cấp mất việc làm:…, chi lương CBCNV, chi …khoản chi trợ cấp mất việc làm lấy từ quỹ …
4. Các nghiệp vụ trên ngân hàng hạch toán đúng hay sai, giải thích, hạch toán lại cho đúng. Biết ngân hàng dự thu dự chi lãi tròn tháng, thuế VAT đầu vào không được khấu trừ
Bài 2: (15 điểm):
Tính đến hết 2014, LNTT của ngân hàng là 150 tỷ,tổng TS 1250 tỷ. Khi kiểm toán phát hiên ra 1 số sai sót:
15/3/2013 ngân hàng mua TSCĐ giá mua là 540 tr, chưa kế thuế VAT 10%. Ngân hàng mới trích khấu hao đến tháng 6, từ tháng 7 ngân hàng chưa trích khấu hao
Trích thiếu khoản DPRR chung 20 tỷ, hoàn nhập thiếu khoản DP cụ thể từ món cho vay năm 2013 là 8 tỷ.
Hỏi: 
1. Sau kiểm toán, lợi nhuận sau thuế tăng/ giảm bao nhieu biết thuế TNDN 25%
2. Các khoản mục trong tổng tài sản thay đổi ntn (nêu chi tiết biến đổi trong từng tài sản)

Archive

Contact Form

Send