Nhận Diện Rủi Ro Từ Bảo Lãnh Có Thời Hạn Hết Hạn Mở

Nhận Diện Rủi Ro Từ Bảo Lãnh Có Thời Hạn Hết Hạn Mở

NHẬN DIỆN RỦI RO TỪ BẢO LÃNH CÓ THỜI HẠN HẾT HẠN MỞ

Nhận Diện Rủi Ro Từ Bảo Lãnh Có Thời Hạn Hết Hạn Mở
Tổng tỷ trọng nguồn thu từ dịch vụ trong đó có bảo lãnh hiện đang là xu hướng phát triển chung của các Ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, không chỉ đơn giản là thực hiện dịch vụ và thu phí, bảo lãnh về bản chất là cam kết của Ngân hàng sẽ thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh nếu Bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc vi phạm nghĩa vụ. Do đó, ngoài việc xem xét năng lực của người được bảo lãnh, việc thẩm định nội dung, điều khỏan trong bảo lãnh đòi hỏi những thận trọng nhất định để đảm bảo quyền lợi cho Bên được bảo lãnh cũng như Ngân hàng phát hành...

OPEN-ENDED GUARANTEE...
"Open ended Guarantee" là thuật ngữ để chỉ các bảo lãnh không xác định cụ thể về thời điểm hết hiệu lực, theo đó, cam kết của Ngân hàng phát hành có khả năng sẽ bị kéo dài mãi mãi nếu không đủ điều kiện để tất toán bảo lãnh. Điều này nghe qua dường như là không hợp lý nhưng vẫn phát sinh trong thực tế giao dịch.
Công ty A là khách hàng của NH X chuẩn bị tham gia đấu thầu gói thầu xây lắp ở nước ngoài trị giá 500.000 USD. Để hoàn thiện Hồ sơ dự thầu, Công ty A đề nghị NH X phát hành một bảo lãnh dự thầu trị giá 5000 USD (tương đương 10% giá trị gói thầu) theo mẫu quy định trong Hổ sơ mời thầu. Bảo lãnh sẽ được phát hành dựa trên hạn mức tín dụng.
Tuy nhiên, mẫu bảo lãnh trong Hổ sơ mời thầu có điều khoản hết hạn:
"Bảo lãnh có hiệu lực đến hết ngày 05/02/2014, hoặc đến khi Ngân hàng phát hành nhận được thông báo bằng văn bản của Chủ đầu tư giải tỏa trách nhiệm theo bảo lãnh, hoặc đến khi Nhà thầu nhận được thông báo bằng văn bản về việc hồ sơ thầu của họ không trúng thầu tùy theo điều kiện nào đến sau”.
Với nội dung của 1 bảo lãnh mà Ngắn hàng không kiểm soát và xác định được cụ thể ngày hiệu lực như trên, NH X đă tư vấn công ty A trao đổi với Chủ đầu tư về việc bổ sung quy định về ngày hết hạn bảo lãnh. Tuy nhiên, sau khi làm việc với Chủ đẩu tư, công ty A đề nghị NH X phát hành bảo lãnh theo đúng mẫu quy định tại Hồ sơ mời thầu do công ty không thể đàm phán với Chủ đẩu tư về việc thay đổi mẫu bảo lãnh và việc phát hành thư bảo lãnh không theo đúng mẫu quy định có thể sẽ làm công ty trượt thầu..
Sau khi cân nhắc đề nghị của khách hàng, trên cơ sở đánh giá khách hàng, xem xét hồ sơ giao dịch, NH X đã thực hiện phát hành bảo lãnh trên cơ sở khách hàng ký quỹ 100% trị giá bảo lãnh.

... VÀ NHỮNG RỦI RO, BẤT LỢI CÓ THỂ XẢY RA ...
Trong tình huống này, điều kiện hết hạn của bảo lãnh phụ thuộc vào việc Chủ đầu tư thông báo bằng văn bản tới Ngân hàng phát hành đồng ý giải tỏa trách nhiệm theo bảo lãnh, hoặc đến khi Nhà thầu được thông báo bằng văn bản về việc hồ sơ thầu của họ không trúng thầu - những sự kiện hết hạn nằm ngoài tầm kiểm soát của Ngân hàng phát hành cũng như của Bên đề nghị phát hành bảo lãnh (Công ty A).
Trường hợp Chủ đầu tư chậm trễ trong việc thông báo cho các bên liên quan về việc giải tỏa nghĩa vụ theo bảo lãnh hoặc Nhà thầu trúng thầu thì cam kết của Ngân hàng và Nhà thầu cũng sẽ bị kéo dài tương ứng. Thậm chí bảo lãnh sẽ không thể tất toán nếu Chủ đều tư không thông báo cho các bê liên quan.
Thực tế, vào ngày 05/02/2014 (ngày hết hạn cụ thể được nêu trong bảo lãnh), khi Công ty A biết thông tin không trúng thầu và gửi yêu cầu tới NH X đề nghị tất toán bảo lãnh và giải tỏa số tiền ký quỹ, NH X đã không thể thực hiện theo đề nghị của khách hàng do vẫn còn hai điều kiện tất toán bảo lãnh chưa xảy ra.
Đến ngày 05/05/2014 (3 tháng sau ngày 05/02/2014) NH X mới nhận được Công văn của Chủ đầu tư thông báo về việc Nhà thầu không trúng thầu và đồng ý giải tỏa trách nhiệm của Ngân hàng phát hành bảo lãnh. Lúc này, khi đã đảm bảo đủ tất cả các điều kiện hết hạn, NH X mới có đủ căn cứ để tất toán bảo lãnh và giải tỏa số tiền kỹ quỹ của khách hàng. Như vậy, chỉ do Chủ đầu tư chậm trễ thông báo, trách nhiệm của khách hàng và NH X, cũng như thời gian ký quỹ của khách hàng đã bị kéo dài thêm 3 tháng.

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG - BIỆN PHÁP HỮU HIỆU PHÒNG NGỪA RỦI RO
Bảo lãnh Open-ended thực tế vẫn phát sinh trong giao dịch bảo lãnh giữa các đối tác. Những rủi ro, bất lợi của Open ended Guarantee như phân tích ở trên có thể được phòng ngừa và giảm thiểu thông qua tư vấn khách hàng.
Một số gói thầu quốc tế thường có những buổi gặp gỡ trao đổi giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu để trả lời vướng mắc trước khi nộp hồ sơ thầu. Đây chính là thời điểm có thể đề xuất chỉnh sửa những điểm không hợp lý liên quan đến mẫu bảo lãnh dự thầu. Do vậy, cần theo sát khách hàng để có thể tư vấn cho khách hàng từ trước hoặc trong quá trình phát sinh giao dịch. Những ý kiến tư vấn xác đáng từ khi khách hàng dự kiến tham dự gói thầu hoặc từ lúc thương thảo hợp đồng có thể giúp điều chỉnh các nội dung quy định trong hồ sơ, vừa bảo vệ lợi ích của khách hàng vừa phù hợp và thuận tiện cho quá trình cấp tín dụng, phát hành bảo lãnh của Ngân hàng sau này. Để tư vấn một nội dung bảo lãnh an toàn và phù hợp.

Archive

Contact Form

Send