Review Đề Thi Vietcombank 2022

 

REVIEW ĐỀ THI VIETCOMBANK 2022

Review Đề Thi Vietcombank 2022

Đề thi Vietcombank 2022 đầy đủ tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉnh sửa và sắp xếp khoa học giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm tài liệu ôn thi vào Vietcombank.

 Hệ số NIM là gì?

Chênh lệch tỷ giá hối đoái ghi Tăng hay ghi Giảm tài khoản 4712?

Khi Khách hàng nhận được khoản vay của Ngân hàng thì ghi nhận: Tài sản có của KH; Tài sản nợ của Ngân hàng / Tài sản nợ của KH; Tài sản có của Ngân hàng…

Anh chị mẹ vợ,… của người đại diện theo pháp luật không được làm kế toán trưởng của loại hình doanh nghiệp nào?

Đầu tư vào công ty con được hạch toán như thế nào trên sổ sách của công ty mẹ?

Mức trích lập dự phòng chung áp dung cho nhóm nợ nào?

Mức trích lập dự phòng nợ nhóm 5 là bao nhiêu %?

Tác nhân ảnh hưởng đến IRR?

TCTD không được cấp tín dụng để làm gì?

Ý nghĩa của ROE

Điều nào sau đây chứng tỏ doanh nghiệp đang khống lợi nhuận

 

Loại hình DN nào không có tư cách pháp nhân:

A. Chi nhánh công ty

B. Công ty tư nhân 

C. Công ty hợp danh

D. Không có cái nào đúng

 

Giá cân bằng chắc chắn tăng lên khi:

A. Cầu tăng kéo theo sự giảm xuống của cung

B. Cung tăng dẫn đến sự giảm xuống của cầu.

C. Cả cung và cầu tăng

D. Cả cung và cầu giảm

 

Khi nền kinh tế rơi vào suy thoái thì chính phủ phải làm gì để kích thích nền kinh tế:

A. Tăng thuế

B. Giảm đầu tư công

C. Tăng đầu tư công

D. Giảm lãi suất chiếu khấu

 

Thẻ tín dụng American Express có thời hạn miễn lãi mấy ngày:

A. 45

B. 50

C. 57

 

Người nước ngoài có hộ chiếu trong thời gian hiệu lực ở Việt Nam được phép:

A. Gửi tiết kiệm bằng đồng VNĐ

B. Gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ

C. Không được phép gửi tiết kiệm

D. Cả A và B

 

Tiền kiều hối từ nước ngoài gửi về:

A. Không phải chịu thuế thu nhập

B. Chắc chắn phải chịu thuế thu nhập

C. Chịu thuế thu nhập với mức ưu đãi

D. Chịu thuế thu nhập khi lượng tiền từ 10000USD trở lên

 

Công ty có LNGL năm trước là 235 tr, lãi trên 1cp là 0,7 tr, trả cổ tức 0,25 tr, số cp là 15.000.000. Tính LN năm nay:

 

Công ty đang có TSCĐ 1, nguyên giá a1 , khấu hao x1. Công ty muốn đổi lấy TSCĐ khác, nguyên giá a2, khấu hao x2. Vậy ghi nguyên giá

trong BCTC ntn:

 

Vay vốn 25000USD, trả trong 5 năm cuối mỗi năm, lsck là ó%, hỏi năm đầu trả cả gốc lẫn lãi thì số gốc còn nợ là bn:

 

 

Công ty đang mất cân đối vốn. cách nào ko cải thiện được tình hình:

a. Tăng vốn CSH

b. Bán tài sản cố định

 

 

Thặng dư vốn cổ phần…

a. Tăng VCSH

A. Tăng vốn

B. Đầu tư

C. Giải quyết nợ xấu

D. …

 

 

Doanh nghiệp nhà nước là:

A. Nhà nước sở hữu 50% vốn

B. Nhà nước sở hữu 100% vốn

C. Nhà nước sở hữu 51% vốn

 

 

Công ty được coi là công ty mẹ khi:

A. Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành

B. Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

C. Cả 2 đáp án trên

 

Loại hình công ty nào được bán:

A. DN tư nhân

B. công ty TNHH 1 thành viên

C. Công ty cổ phần

D. Cả 3 đáp án trên

 

 

Lãi suất phụ thuộc vào:

I. CP cơ hội

II. Lạm phát

III.mức rủi ro mong muốn

IV.Lượng cung tiền

A. I và II

B. I, II và III

C. I. II và IV

D. I, II, III, IV

 

 

Tổ chức được coi là có tư cách pháp nhân khi:

A. Được thành lập theo quy định của pháp luật, có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

B. Được thành lập hợp pháp, có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

C. Được thành lập theo quy định của pháp luật, Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập

Người nước ngoài có được gửi tiết kiệm VNĐ và ngoại tệ?

 

TCTD cho vay với đối tượng nào:

 

Doanh nghiệp trả cổ tức cho cổ đông sẽ làm ảnh hưởng đến BCĐKT ntn:

 

Nếu khoản tiền gửi được bảo hiểm (bao gồm cả tiền gốc và lãi) của bạn vượt quá hạn mức trả tiền bảo hiểm thì sẽ được giải quyết trong quá trình xử lý tài sản của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật:

A. Đúng

B. Sai

 

Câu nào sau đây đúng:

A. Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng VND, ngoại tệ của cá nhân

B. Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng VND của cá nhân gửi tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

C. Tiền gửi được bảo hiểm là tiền của cá nhân, doanh nghiệp

 

Vay trung hạn

a. Từ trên 12t đến dưới 60t

B. Từ 12t đến 60t

C. Từ trên 12t đến 60t

D. 12-36t

 

TS nợ là nghiệp vụ : mình chọn đáp án Nguồn vốn

 

BCDKT chủ yếu thể hiện 2 chỉ tiêu: mình chọn TS + VCSH

 

Thẻ tín dụng VCB American Express Corporate không phải trả loại phí nào dưới đây:

A. Phí chậm trả

B. Phí thường niên

C. Lãi suất

 

Thẻ VCB cashback plus American Express, tài khoản sẽ bị hold và giải hold, trừ tiền sau bao nhiêu ngày kể từ ngày giao dịch:

A. 10

B. 15

C. 20

 

Thẻ tín dụng VCB liên kết với Amex được ân hạn lãi bao nhiêu ngày:

A. 45

A. Weston Union

B. Money gram

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

 

Năm 2014, lượng kiều hối gửi về VN là bao nhiêu:

A. 9 tỉ USD

B. 10 tỉ USD

C. 11 tỉ USD

D. 12 tỉ USD

 

Lượng kiều hối gửi về VN nhiều nhất từ quốc gia nào:

A. Mỹ

B. Canada

C. Úc

D. Pháp

 

Nếu ROA và ROE bằng nhau thì thể hiện điều gì? => tài chính doanh nghiệp​

Trần nợ công của chính phủ giai đoan 2016-2021 là bao nhiêu? => vĩ mô, hiểu biết chung​

Theo bạn đức tính chuyên viên khách hàng bán buôn cần có là gì? => hiểu biết về vị trí thi tuyển​

Đường cong philips thể hiện điều gì? => vĩ mô​

Kỳ kế toán bắt đầu từ thời điểm nào trong năm? => tổng quan kế toán ngân hàng​

Giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có các khoản mục nào khác nhau?

Năm 2016 ngành nghề nào là ngành phát triển nhất

Năm 2021 dự kiến lạm phát của Việt Nam bao nhiêu phần trăm?

Chênh lệch giá cổ phiếu được ghi nhận vào đâu?

Công thức tính vòng quay khoản phải thu

Đường AE dịch chuyển sang phải dẫn đến điều gì?

GNP được thực tính vào đâu?

Tỷ lệ trích lập dự phòng chung từ nhóm mấy đến nhóm mấy?

Chứng từ L/C không phù hợp, ngân hàng thanh toán khi nào?

Khi thu nhập tăng thì khả năng nắm giữ tiền mặt của người dân thay đổi thế nào?

Bạn đã chuẩn bị rất kỹ để tư vấn cho một khách hàng, nếu đang tư vấn mà đột ngột khách hàng nói không có nhu cầu vay nữa thì bạn làm gì?

NPV đánh giá yếu tố gì của một dự án?

Tính ROE theo phương trình Doupont?

Hệ số GINI

Chỉ số PMI

Chỉ số GNP

Thuế suất tăng từ 30% lên 40% với mức thu nhập 30.000, tính thuế suất cận biên của người có thu nhập 31.000

So sánh kết luận về chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của 1 Doanh nghiệp trong 2 năm liên tiếp, cho số liệu về doanh thu, giá vốn hàng bán, lợi nhuận trước thuế.

Cầm cố khác thế chấp như thế nào?

Doanh nghiệp xây nhà để bán nhưng chưa hoàn thiện thì hạch toán vào đâu

Về vĩ mô

Đường cong phillip trong ngắn hạn với tỷ lệ lạm phát thấp gắn với? => vĩ mô​

NHNN cố định tỷ giá, thị trường tự do giá USD cao hơn giá NHNN, các nhà đầu tư làm gì để có lời? => vĩ mô​

Các nhà trọng tiền tin rằng có thể ….. bằng cách…. => vĩ mô​

Về luật doanh nghiệp

Cổ phiếu thường và trái phiếu doanh nghiệp giống nhau điểm nào? => luật doanh nghiệp​

Đối tượng nào không có tư cách pháp nhân => luật doanh nghiệp​

Về Tài chính doanh nghiệp

Để biết chi phí thu mua trong kỳ có thể tính bằng công thức nào? => tài chính doanh nghiệp​

Trường hợp nào làm tăng chỉ số thanh toán ngắn hạn và giảm chỉ số thanh toán nhanh => tài chính doanh nghiệp​

Các nội dung nghiệp vụ khác

Yếu tố nào sao đây không phải là nguồn huy động vốn của ngân hàng thương mại? => bảng cân đối kế toán NH​

Hạch toán ngoại tệ trên tài khoản 4711 và 4712 => nghiệp vụ mua bán ngoại tệ​

Ngân hàng thông báo và ngân hàng nhận lệnh => kế toán thanh toán vốn​

Chệnh lệch giữa mệnh giá và giá phát hành hạch toán vào đâu? => kế toán huy động vốn : phát hành trái phiếu​

Trường hợp nào làm giảm vốn chủ sở hữu => bảng cân đối kế toán NH​

Hạch toán vào mục nào của báo cáo lưu chuyển tiền tệ => kế toán báo cáo kết quả kinh doanh, VCSH​

Doanh nghiệp đầu tư vào tài sản cố định thì hạch toán thế nào => kế toán mua bán tài sản cố định​

LC dẫn chiếu hợp đồng ngoại thương, ngân hàng phát hành xác nhận bộ chứng từ hợp lệ theo? => nghiệp vụ​

Những câu không nhớ thì khó hơn mấy câu này. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ra mấy câu hỏi thuộc dòng tiền từ hoạt động nào? (hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động đầu tư​

 ======                           

Group ôn thi Vietcombank:

https://www.facebook.com/groups/onthivietcombank

======

+Khóa QHKH: https://www.phamdinhnguyen.org/

+Khóa GDV: https://www.phamdinhnguyen.info/

Cảm nhận khóa học: http://www.big4bank.com/p/cam-nhan-khach-hang.html 

Đề thi Vietcombank 2022đầy đủ tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉnh sửa và sắp xếp khoa học giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm tài liệu ôn thi vào Vietcombank.

Nhãn:

Post a Comment

[facebook][blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.