March 2018

NHỮNG TÌNH HUỐNG GIAO DỊCH VIÊN VỀ PHONG TỎA TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG


Những Tình Huống Giao Dịch Viên Về Phong Tỏa Tài Khoản Khách Hàng

Có nhiều loại giao dịch, không giao dịch nào giống giao dịch nào; có những giao dịch đã được quy định trong nghiệp vụ kinh doanh nội bộ nhưng cũng có những giao dịch không có quy trình. Trong phạm vi bài viết “những tình huống giao dịch viên về phong tỏa tài khoản khách hàng”, xin chia sẻ những kinh nghiệm thực tế đã phát sinh đối với các giao dịch liên quan đến tiền gửi của khách hàng, những giao dịch trong quá trình thao tác nghiệp vụ, Giao dịch viên bị nhầm, bị sai hoặc có những giao dịch tài khoản khách hàng bị phong tỏa nhưng khách hàng không biết và việc phong tỏa tài khoản do Ngân hàng thực hiện.

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.