Nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh, Vietcombank tuyển dụng 129 cán bộ cho các Chi nhánh Vietcombank