Đề Thi Kế Toán BIDV Năm 2008

Đề Thi Kế Toán BIDV Năm 2008

Đề thi BIDV đầy đủ tổng hợp từ nhiều nguồn, chỉnh sửa và sắp xếp khoa học giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm tài liệu ôn thi vào BIDV.

ĐỀ THI KẾ TOÁN BIDV NĂM 2008

Đề Thi Kế Toán BIDV Năm 2008
I. LÝ THUYẾT:(4 ĐIỂM )
1. Bạn hãy nêu:
Khái niệm chứng từ kế toán ?
Các yếu tố cơ bản của một chứng từ kế toán
2. Theo bạn chi phí chủ yếu của một Ngân hàng thương mại Việt Nam là chi phí gì? Gii thích chi phí đó?
Hãy nêu sự khác biệt giữa thu nhập theo kế toán và thu nhập theo thuế ?
II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ( 2 ĐIỂM)
1. Khoản nào trong các khoản dưới đây được gọi là công nợ :
a) Máy móc thiết bị
b) Phải trả cho khách hàng
c) Phương tiện vận tải
d) Tiền tại Ngân hàng
2. Công thức tính hệ số CAR được xác định như sau :
CAR = Vốn tự có/ Tổng tài sản có rủi ro quy đổi
Mệnh đề nào dưới đây phản ánh ý nghĩa của hệ số CAR
a) Khả năng sinh lời của Ngân hàng
b) Khả năng thanh khoản của Ngân hàng
c) Mức độ an toàn trong hoạt động kinh doanh Ngân
d) Phản ánh tỷ lệ giữa vốn tự cố và tổng tài sản của Ngân hàng
3. Hệ thống báo cáo tài chính chủ yếu của Ngân hàng thương mại theo chuẩn mực kế toán Việt Nam gồm :
a) Bảng cân đểi kế toán
b) Đáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
c) Đáo cáo lưu chuyển tiền tệ
d) Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu
e) Thuyết minh báo cáo tài chính
f) Không có câu trả lời nào đúng
g) Tất cả các câu a,b,c,d,e
h) Tất cả các câu a,b,c,e
4. Nguyên tắc kế toán nào yêu cầu phải xác định và phản ánh vào sổ sách ké toán ngay lập tức các khoản lỗ tiềm tàng :
a) Nguyên tác nht quán
b) Nguyên tác dồn tích
c) Nguyên tác thận trọng
d) Nguyên tắc hoạt động ỉỉên tục
5. Bạn có các thông tin sau :
Công ty A đầu tư vốn vào công ty cổ phần B với tỷ lệ 52% vốn điều lệ của công ty B
Công ty A đầu tư vốn vào công ty cổ phầnY với tỷ lệ 60% vốn điều lệ của công ty Y
Công ty A đầu tư vốn vào công ty cổ phần z với tỷ lệ 40% vốn điều lệ của công ty z
Công ty Y đầu tư vốn vào công ty cổ phần z với tỷ lệ 20% vốn điều lộ của công ty z
Với giả định quyền kiểm soát được xác định dựa trên tỷ lệ vốn góp .
Hãy lựa chọn các phương án đúng trong 4 phương án sau :
a) Công ty B và Y là công ty con của công ty A
b) Công ty Y và z là công ty con của công ty A
c) Công ty B, Y và z là công ty con của công ty A
d) Không có công ty nào là con của công ty A
III. BÀI TẬP ( 4 ĐIỂM )
Tại Ngân hàng thương mại A,kiềm toán nội bộ phát hiện các lỗi sai trong hạch toán kế toán như sau :
1. Thanh lý 01 tài sản đã khấu hao hết nguyên giá 250 triệu đồng nhưng Ngân hàng mới hạch toán số tiền thu thanh lý 10 triệu đồng.
2. Khoản vay đến hạn trả nợ nhưng khách hàng không có khả năng thanh toán,Ngân hàng chưa hạch toán chuyển nợ quá hạn.số tiền gốc là 100 triệu , lãi dự thu là 15 triệu.
3. Hạch toán chi phí khẩu hao tài sản cô định là các thiết bị được trang bị cho câu lạc bộ bỏng bàn của nhân viên ngân hồng số tiền 5 triệu đông . Tài sản này được hình thành từ quỹ phúc lợi của Ngân hàng.
4. Hạch toán vào tài khoản thu phí khoản tiền nhận được từ chiết khấu thương mại do mua văn phòng phẩm cho phòng kế toán sử dụng ngay ,số tiền được chiết khấu là 2 triệu đồng,
5. Thu thừa lãi cho vay khách hàng từ tài khoản tiền gửi của khách hàng mở tại Ngân hàng, số tiền là 5 triệu đồng.
6. Hạch toán 1.500 triệu đồng lãi cổ tức nhận được từ góp vốn cổ phần vào tài khoản vốn góp.
7. Ngân hàng hạch toán toàn bộ 900 triệu đồng tiền thuê văn phòng làm việc trong thời gian 3 năm vào chi phí trong kỳ.Văn phòng này đã đưa vào sử dụng được 6 tháng .
8. Hạch toan chi nộp thuế thu nhập cá nhân vào tài khoản tạm ứng hành chính quản trị, sô tiền 80 triệu đồng .
9. Hạch toán nhầm số tiền thu bán hàng của khách hàng A vào tài khoản của khách hàng B tại Ngân hàng ,số tiền 300 triệu đồng .Đến thời điểm phát hiện sai để thực hiện điều chỉnh là 30 ngày .Biết lãi suât tiên giử áp dụng cho cả 2 khách hàng như nhau ở mức 0.2%/tháng .
10. Chưa hạch toán dự thu phí bảo lãnh 3 tháng của một hợp đồng bảo lãnh trị giá 300 triệu đồng ,thời hạn 12 tháng l phí trả 6 tháng 01 lần. Tồng số phí bảo lãnh theo hợp đồng là 6 triệu đồng (chưa bao gồm thuế ) .
Yêu cầu :
a) Hạch toán điều chỉnh các lỗi sai nêu ưên trong năm tài chính
b) Trong số các điểu chỉnh trên ,hãy chỉ ra khoản điều chỉnh nào làm thay đổi tổng tài sản,khoản điều chỉnh nào ảnh hưởng đến báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngân hàng.
Biết: Ngân hàng hạch toán theo phương pháp dự thu,dự chi hàng ngày .

Archive

Contact Form

Send